Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziłów

KOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

z dnia 2 czerwca 2022 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziłów

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, będącym załącznikiem do Zarządzenia Nr 79/2022 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 maja 2022 r., Komisarz Wyborczy w Łomży informuje o działaniach podejmowanych w związku z jego realizacją.

I. Do dnia 13 czerwca 2022 r. do godz. 15.30 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży, ul. Nowa 2, II piętro, będą przyjmowane zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.

 Zgodnie z art. 398 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, w wyborach uzupełniających, wszystkie komitety ( w tym również komitety partii politycznych i koalicyjne komitety wyborcze) zawiadamiają o swoim utworzeniu komisarza wyborczego, którego właściwość terytorialna obejmuje jednostkę samorządu terytorialnego, w której odbywają się wybory.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego muszą spełniać takie same wymogi, jak zawiadomienia składane w związku z wyborami przeprowadzanymi w związku z upływem kadencji z zastrzeżeniem, że:

1) zawiadomienia składa się w terminie ustalonym w kalendarzu wyborczym stanowiącym załącznik do zarządzenia Wojewody Podlaskiego ( w przypadku, gdy jest to dzień wolny od pracy, zawiadomienie to składa się w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy);

2) komitety wyborcze nie zbierają podpisów popierających utworzenie komitetu wyborczego.

Zawiadomienia przyjmowane są w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży ul. Nowa 2, pokój 228 lub 213 (drugie piętro), czyli od godz. 7.30 do godz. 15.30 od poniedziałku do piątku, do dnia 13 czerwca 2022 roku włącznie. Zgłoszenia przyjmuje bezpośrednio Komisarz Wyborczy lub upoważniony przez niego pracownik Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży – Aneta OSTATKIEWICZ – główny specjalista w Delegaturze (lub osoba ją zastępująca).

II. Do dnia 28 czerwca 2022 r. zostanie powołana Gminna Komisja Wyborcza w Radziłowie.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z kalendarzem wyborczym, kandydatów do w.w. komisji należy zgłaszać najpóźniej do dnia 23 czerwca 2022 r. do godz. 15.30.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy i uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzenia losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( M.P. z 2018 r. poz. 908 z późń.zm.), niniejszym uprzejmie informuję, że prawo zgłaszania kandydatów do gminnej komisji wyborczej mają pełnomocnicy zarejestrowanych komitetów wyborczych.

Kandydatem do składu gminnej komisji wyborczej może być osoba, która posiada bierne prawo wyborcze do Sejmu RP.

Kandydatem do składu komisji wyborczej nie może być osoba, która jest kandydatem w wyborach, pełni funkcję pełnomocnika komitetu wyborczego, pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub męża zaufania, jest komisarzem wyborczym, jest urzędnikiem wyborczym.

Kandydatów do składu gminnej komisji wyborczej należy zgłaszać w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży ul. Nowa 2, pokój 227 lub 213 (drugie piętro), czyli od godz. 7.30 do godz. 15.30 od poniedziałku do piątku, do dnia 23 czerwca 2022 r. włącznie. Zgłoszenia przyjmuje bezpośrednio Komisarz Wyborczy lub upoważniony przez niego pracownik Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży – Maria Teresa RYDZEWSKA-SEREWA – główny specjalista w Delegaturze (lub osoba ją zastępująca).

O dochowaniu terminów, o których wyżej mowa, decyduje data złożenia zgłoszenia do właściwego organu.

Dla zgłoszenia kandydatów do gminnej komisji wyborczej stosuje się wzór zgłoszenia, stanowiący załącznik do w/w uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, który wraz z uchwałą PKW można otrzymać w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Łomży, jak również w Urzędzie Gminy w Radziłowie – u osoby upoważnionej przez Wójta Gminy Radziłów

Wyżej wymieniony druk wraz z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej oraz inne dokumenty, w tym Kodeks wyborczy, związane z właściwym przygotowaniem wyborów uzupełniających zamieszczone są także na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl.

Skład komisji wyborczej niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości organ, który ją powołał.

Inne działania wynikające z kalendarza wyborczego, które będą realizowane przez Komisarza Wyborczego w Łomży:

– do dnia 8 lipca 2022r. zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Łomży kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej,

– do dnia 17 lipca 2022 r. powołanie przez Komisarza Wyborczego w Łomży obwodowej komisji wyborczej,

– do dnia 23 lipca 2022 r. zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Łomży zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat zamiaru głosowania korespondencyjnego,

– do dnia 2 sierpnia 2022 r. zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Łomży zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Komisarz Wyborczy  

/-/ Jan LESZCZEWSKI

 

Skip to content