Statut

STATUT
ZAKŁADU KOMUNALNEGO W RADZIŁOWIE

ROZDZIAŁ I
Podstawa prawna działania

§ 1. Zakład Komunalny w Radziłowie, zwany w dalszej części Statutu „Zakładem” działa na podstawie:

1)    ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
2)    ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.);
3)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ II
Postanowienia ogólne

§ 2. Zakład, stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Radziłów i funkcjonuje jako jednostka budżetowa w ramach budżetu gminy.

§ 3. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Radziłów, ul. Plac 500 – lecia 14.

§ 4. 1. Terenem działania Zakładu jest obszar Gminy Radziłów.

2. Zakład może prowadzić działalność na obszarze gmin sąsiednich.

§ 5. Bezpośredni nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy Radziłów.

ROZDZIAŁ III
Cel i zakres działania Zakładu

§ 6. Celem Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, należących do zadań własnych gminy oraz świadczenie usług powszechnie dostępnych służących zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.

§ 7. Do podstawowego zakresu działania Zakładu należy świadczenie usług komunalnych obejmujących w szczególności:

1)    zbiorowe zaopatrzenie w wodę;
2)    odprowadzanie i oczyszczanie nieczystości ciekłych;
3)    wywóz nieczystości stałych i ciekłych;
4)    utrzymanie czystości i porządku w miejscach publicznych:

a)    na targowicy gminnej;
b)    w budynkach komunalnych;
c)    w budynkach jednostek organizacyjnych Gminy;
d)    w budynkach administracyjnych;
e)    w obiektach szkolnych i sportowych, skwerach oraz parkach;
f)    innych nieruchomościach komunalnych.

5)    sprzątanie i odśnieżanie dróg;
6)    utrzymanie w należytym stanie technicznym dróg, chodników i przystanków komunikacji
zbiorowej oraz ich oznakowania;
7)    wykonywanie robót remontowo – budowlanych;
8)    wykonywanie usług przewozu rzeczy i osób;
9)    wykonywanie usług doręczania korespondencji wychodzącej na terenie gminy;
10)    wykonywanie usług w zakresie konserwacji w budynkach jednostek organizacyjnych Gminy;
11)    wykonywanie innych usług zleconych przez Urząd Gminy Radziłów.

§ 8. Do zakresu działania Zakładu należy ponadto zarządzanie i administrowanie mieniem gminnym będącym w użytkowaniu i zarządzie Zakładu.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja Zakładu

§ 9.1. Zakładem kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy.

2. Kierownik Zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielanego przez Wójta Gminy.

§ 10. Do zadań Kierownika należy w szczególności:

1)    zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania Zakładu;
2)    ustalanie organizacji wewnętrznej Zakładu;
3)    wykonywanie funkcji kierownika, w rozumieniu prawa pracy, w stosunku do pracowników Zakładu;
4)    sprawowanie kontroli wewnętrznej w jednostce;
5)    reprezentowanie Zakładu na zewnątrz.

§ 11. 1. Strukturę organizacyjną Zakładu, podział zadań, zasady odpowiedzialności i obowiązki pracowników określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Zakładu.

2. Regulamin organizacyjny Zakładu podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

ROZDZIAŁ V
Gospodarka finansowa Zakładu

§ 12. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego dochodów i wydatków sporządzanego na dany rok budżetowy.

§ 13. Kierownik Zakładu zaciąga zobowiązania finansowe do wysokości kwot określonych w planie finansowym.

§ 14. Jednostka samodzielnie prowadzi obsługę finansowo – księgową swojej działalności oraz posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 15. Otrzymane dochody z tytułu prowadzonych zadań odprowadzane są na rachunek bankowy Gminy Radziłów.

§ 16. Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości i ustalonym planem kont oraz sporządza sprawozdania finansowe na podstawie przepisów o rachunkowości.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 17. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Zakładu, a nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące jednostek sektora finansów publicznych oraz przepisy szczególne związane z przedmiotem działalności Zakładu.

§ 18. Zmian niniejszego statutu dokonuje Rada Gminy w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Skip to content