Regulamin wypożyczalni

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
Biblioteki Samorządowej w Radziłowie

§1 Prawo korzystania

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki mają wszyscy mieszkańcy Gminy Radziłów.
 2. Z biblioteki mają prawo korzystać czytelnicy spoza terenu Gminy Radziłów, jednak wtedy bibliotekarz ma prawo pobrać kaucję w wysokości średniej wartości za każdy wypożyczony wolumin.
 3. Czytelnik pełnoletni przy zapisie powinien:
 4. a) okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania;
 5. b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 6. Za korzystanie z wypożyczalni niepełnoletniego czytelnika podpisują zobowiązanie i odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 7. Czytelnik ma obowiązek zawiadomić bibliotekę o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 8. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób:
  • zachowujących się agresywnie wobec innych użytkowników lub pracowników,
  • używających słów powszechnie używanych za obraźliwe,
  • nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających.

§2 Ochrona danych osobowych czytelników

 1. Dane osobowe, które czytelnik podaje przy zapisie do biblioteki, są niezbędne do zawarcia umowy cywilno-prawnej użyczenia materiałów bibliotecznych.
 2. Osoba, która nie wyrazi zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w ewidencji czytelników, nie może wypożyczać książek do domu.
 3. Dane osobowe czytelników nie będą udostępniane innym podmiotom, gdyż podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

§3 Wypożyczanie

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 5 woluminów.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni (nowości na 14 dni).
 3. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu książki na kolejne 14 dni, pod warunkiem, że nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Bibliotekarz może żądać zwrotu książki przed ustalonym terminem, jeśli jest ona szczególnie poszukiwana pozycją.
 5. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 6. Czytelnik korzystający z katalogu online po zalogowaniu w systemie ma możliwość zamówić lub zarezerwować zbiory.
  1. zamówienie dotyczy egzemplarza dostępnego w danym momencie w Bibliotece. Zamówienia realizowane są następnego dnia do godz. 18.00.
  2. rezerwacja dotyczy zbiorów wypożyczonych przez innego czytelnika. O realizacji rezerwacji czytelnik jest powiadamiany pocztą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie. Zarezerwowane zbiory należy odebrać w ciągu 5 dni od powiadomienia o ich dostępności.
 7. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka.

 §4 Poszanowanie i zabezpieczenie książek

 1. Czytelnik jest obowiązany do szanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody powstałe w wyniku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik lub opiekunowie czytelnika niepełnoletniego. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor biblioteki w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Zagubienie jednego woluminu z dzieła wielotomowego traktowane jest jako zagubienie całego dzieła, pomimo że pozostałe tomy pozostają w bibliotece.
 3. Czytelnik może, za zgodą dyrektora biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książkę o nie mniejszej wartości, przydatną bibliotece.
 4. Jeśli czytelnik, mimo upomnień, odmawia zwrotu wypożyczonej książki lub uiszczenia należnej za nią opłaty, biblioteka ma prawo dochodzić swych roszczeń na drodze prawnej.
 5. Za przetrzymywanie książki ponad ustalony termin, biblioteka ma prawo pobrać opłatę w postaci cegiełki o nominałach 1zł, 2zł, 5zł lub 10zł, w zależności od czasu przetrzymania.
 6. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia, pokrywa ich całkowite koszty oraz jeśli zachodzi taka potrzeba konieczne koszty egzekucji.

§8 Skargi i wnioski

Skargi i wnioski mogą czytelnicy wpisywać do Książki Skarg i Wniosków znajdującej się w bibliotece.

§9 Przepisy końcowe

 1. Czytelnik, który nie zastosuje się do niniejszego regulaminu, może być pozbawiony czasowo, a w drastycznych przypadkach na stałe, prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki. Czytelnik ma prawo odwołać się do Wójta Gminy Radziłów.
 2. Regulamin obowiązuje od 01.11.2017r.
Skip to content