Diagnoza potrzeb Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie w zakresie wsparcia edukacji przedszkolnej

Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – jest podstawowym celem Działania 08.01 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Wsparcie w ramach  osi priorytetowej VIII ma koncentrować  się na poprawie dostępu do wysokiej jakości edukacji, gdyż to właśnie poziom edukacji przekłada się na jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy. Oferta edukacyjna powinna nadążać  za  zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie i nie powinna być uzależniona od miejsca zamieszkania.

Niniejsza diagnoza powstała na potrzeby opracowania wniosku aplikacyjnego do konkursu nr FEPD.08.01-IZ.00-001/23 w ramach Działania 08.1 Rozwój edukacji i kształcenia, typ projektu: Edukacja przedszkolna programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Diagnoza ma posłużyć zidentyfikowaniu problemów oraz potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radziłowie. Zaplanowane w ramach wniosku aplikacyjnego wsparcie będzie w pełni zgodne z niniejszą diagnozą placówki.

Diagnoza potrzeb przedszkola została przeprowadzona w zakresie:

 • oceny dostosowania i potrzeb przedszkola w Zespole do wymogów wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w tym dzieci z niepełnosprawnościami,
 • potrzeb rozszerzenia oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia rozwijające jakość oferowanej edukacji, w tym:
 • w zakresie dodatkowych zajęć języka angielskiego
 • w zakresie dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe (STEAM), np. kodowania, robotyki, programowania
 • w zakresie zajęć rozwijających zainteresowania, np. plastyczne, wokalne, sportowe
 • w zakresie zajęć z doradztwa zawodowego
 • w zakresie doskonalenia kompetencji kadry
 • potrzeb podnoszenia kompetencji  kadr przedszkola, w tym kadry zarządzającej

Diagnoza przeprowadzona została w okresie wrzesień – październik 2023 roku w szczególności wśród rodziców oraz opiekunów, jak również nauczycieli i dyrekcji Publicznego Przedszkola w Radziłowie. Została oparta w oparciu o aktualne dane źródłowe, które dotyczą okresu nie dłuższego niż 12 miesięcy od daty planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie tj. 31 października 2023 r. oraz inwentaryzację posiadanego wyposażenia.

Wykorzystano następujące metody badawcze i źródła danych:

 • wywiady i ankietowanie rodziców, nauczycieli i pracowników Publicznego Przedszkola w Radziłowie oraz Szkoły Podstawowej w Radziłowie
 • opinie nauczycieli wychowawców (obserwacje i diagnozy dzieci)
 • informacje uzyskane od nauczycieli specjalistów (pedagoga specjalnego, psychologa, terapeuty)

I. Informacja o gminie

Gmina Radziłów to gmina wiejska, położona w południowej części powiatu grajewskiego, w województwie podlaskim. Na koniec 2022 roku gmina liczyła 4351 mieszkańców (2169 M i 2182 K). Z czego 192 osoby stanowiły dzieci w wieku 0 – 4 lat (90M, 102K). 

Z danych uzyskanych z urzędu stanu cywilnego liczba urodzeń dzieci (potencjalnych odbiorców edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Radziłowie w najbliższych latach przedstawia się zgodnie z poniższą tabelką:

rok201820192020202120222023 (do 30 VI)
Liczba urodzeń332325322011

Jak wynika z analizy dokumentu opublikowanego w grudniu 2021 roku – „Strategia Rozwoju Gminy Radziłów do roku 2030”, odsetek dzieci w 2020 roku w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w gminie (61,1) był znacznie mniejszy niż w województwie (89,9) oraz powiecie (82,6).

 • W latach 2015–2020 liczba pracujących w gminie Radziłów spadała i w 2020 r. wyniosła 187 osób (o 13,42% mniej niż w 2015 r.).
 • Analiza struktury pracujących według płci w latach 2015–20200 jednoznacznie wskazuje na przewagę kobiet wśród osób zatrudnionych – w 2020 r. stanowiły one prawie 69% ogólnej liczby pracujących.
 • Liczba pracujących osób na 1000 ludności na terenie gminy była znacznie poniżej średniej dla powiatu i województwa. W 2020 roku w gminie pracujących na 1000 ludności było 3,7 razy mniej niż w powiecie i około 5 razy mniej niż w województwie. Na przestrzeni lat liczba osób pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności w gminie pozostaje na zbliżonym poziomie.

Poniższa analiza SWOT gminy została sporządzona w oparciu o wnioski z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy Radziłów, wyniki ankiety oraz konkluzje z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

SILNE STRONY

SŁABE STRONY

 • Zmniejszająca się liczba osób bezrobotnych;
 • Walory zabytkowe, turystyczne i przyrodniczo-krajobrazowe;
 • Brak podmiotów negatywnie oddziaływujących na stan środowiska naturalnego;
 • Czyste i mało zmienione działalnością człowieka środowisko naturalne;
 • Walory przyrodnicze i stan jakościowy środowiska naturalnego;
 • Stosunkowo dobra jakość życia;
 • Atrakcyjne położenie obszaru na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego;
 • Dobre warunki do rozwoju turystyki/agroturystyki (obszary chronione o międzynarodowym znaczeniu, zwarte kompleksy leśne);
 • Duża bioróżnorodność obszaru gminy (krajobrazowa, ekosystemowa, gatunkowa), na terenie gminy występuje wiele gatunków i siedlisk rzadkich nawet w skali europejskiej;
 • Występowanie użytków zielonych IV klasy bonitacyjnej w obrębie zmeliorowanych dolin rzecznych, umożliwiających rozwój intensywnej hodowli bydła;
 • Sprzyjające warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i integrowanego.
 • Zmniejszająca się liczba ludności;
 • Ujemny przyrost naturalny i ujemne saldo migracji;
 • Postępujący proces starzenia się społeczeństwa;
 • Wysoki odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej;
 • Niewystarczająca infrastruktura techniczna (wodociągowa, kanalizacyjna);
 • Niewystarczająca liczba przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • Niska jakość dróg gminnych;
 • Rozproszona zabudowa mieszkaniowa;
 • Niewystarczająca ilość połączeń komunikacyjnych;
 • Słabo rozwinięta sieć światłowodowa;
 • Silna dominacja rolnictwa jako podstawowego sektora aktywności gospodarczej;
 • Małe możliwości zatrudnienia w sektorze przemysłowym oraz niewystarczająca ilość miejsc pracy wysokiej jakości;
 • Brak inicjatywy w wykorzystaniu terenów pod agroturystykę;
 • Niewystarczająca dostępność do specjalistycznej opieki medycznej;
 • Niski poziom aktywności społecznej;
 • Niewykorzystany potencjał obszaru jako miejsca promującego aktywność fizyczną, sposób spędzenia czasu wolnego;
 • Brak stworzonych produktów turystycznych.

SZANSE

ZAGROŻENIA

 • Możliwość pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych, wykorzystywanie różnego rodzaju programów unijnych i pomocowych;
 • Przeznaczenie obszarów pod inwestycje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 • Współpraca na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym z innymi podmiotami lub JST;
 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego;
 • Zwiększenie sieci współpracy pomiędzy samymi przedsiębiorcami oraz na linii biznes–samorząd;
 • Rozwój odnawialnych źródeł energii;
 • Rozwój edukacji;
 • Uregulowanie gospodarki ściekowej i odpadowej;
 • unowocześnienie infrastruktury technicznej;
 • Lepsze wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i turystycznych;
 • Lepsze wykorzystanie kultywowanych tradycji regionalnych i lokalnych;
 • Zwiększenie działań w zakresie marketingu i promocji samorządu;
 • Większa aktywizacja organizacji pozarządowych i nieformalnych grup działania;
 • Poprawa działań samorządu w zakresie aktywizacji gospodarczej i przyciągania inwestorów;
 • Modernizacja produkcji rolnej i rozwój przetwórstwa;
 • Wprowadzenie nowych zasad finansowania inwestycji i działań proekologicznych (preferencyjne kredyty, ulgi podatkowe, dotacje z budżetu państwa),
 • Wzrost zainteresowania ochroną środowiska, wzrost popytu na zdrową żywność, agroturystykę i turystykę przyrodniczą.
 • Dalszy spadek liczby ludności i utrzymujące się ujemne saldo migracji (wyludnianie się obszaru);
 • Nieprzewidywalna sytuacja epidemiczna na świecie i w kraju;
 • Wysoki odsetek w strukturze bezrobotnych, osób długotrwale bezrobotnych;
 • Odpływ osób młodych do większych ośrodków miejskich;
 • Silna konkurencja w pozyskaniu środków finansowych na ochronę środowiska ze źródeł UE;
 • Intensyfikacja produkcji rolnej prowadząca do wzrostu nawożenia, stosowania pestycydów, homogenizacji użytków rolnych oraz zaniku lokalnych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt hodowlanych,
 • Niski poziom usług dla rolnictwa;
 • Trudności z pozyskaniem inwestorów na terenie gminy, brak miejsc pracy dla osób odchodzących z rolnictwa;
 • Brak środków umożliwiających rozbudowę infrastruktury turystycznej i promocję walorów przyrodniczych gminy;
 • Ograniczenia dla rozwoju działalności gospodarczej wynikające z występowania obszarów chronionych

II. Informacje o Publicznym Przedszkolu w Radziłowie

Publiczne Przedszkole w Radziłowie powstało w 2020 roku w miejsce funkcjonującego od 2008r. zespołu wychowania przedszkolnego. Stało się też składową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie, w skład którego wchodzi również Szkoła Podstawowa w Radziłowie

Do Publicznego Przedszkola w Radziłowie w roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza:

 • grupa wiekowa 3 – 4 lata – 21 dzieci, w tym 15 dziewczynek i 6 chłopców;
 • grupa wiekowa 5 lat – 24 dzieci, w tym 11 dziewczynek i 13 chłopców;
 • grupy wiekowe 6 lat – 33 dzieci, w tym 16 dziewczynek i 17 chłopców.

W ramach zadań działalność edukacyjna przedszkola w Radziłowie obejmuje m.in.:

 1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 6. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 7. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 8. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 9.  kreowanie, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 10. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 11. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

Grupy docelowe planowane do objęcia wsparciem

 1. Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym (zgodnie z ustawą Prawo oświatowe) uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Radziłowie (powiat grajewski, woj. podlaskie).
 • Nauczyciele i kadra wychowania przedszkolnego zaangażowana w Przedszkolu w Radziłowie.
 • Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym (objętych wsparciem).
 • kadra zarządzająca przedszkolem

III. Aktualna sytuacja grup docelowych oraz problemy, których rozwiązaniu ma posłużyć wsparcie.

Wszyscy badani podkreślają, jak ważne dla przyszłego sukcesu dzisiejszych przedszkolaków, za chwilę uczniów (zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym) są takie sprawności jak: myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów, gotowość do współpracy, postawa przywódcza oraz umiejętność realizowania długoterminowych celów i wyboru życiowych priorytetów. Aby przygotować młode osoby do radzenia sobie z wyzwaniami dorosłości w dynamicznie zmieniającym się świecie, niezbędne jest kształcenie w szkole tych właśnie kompetencji. Dzięki temu nasze przedszkolaki w przyszłości, jako najpierw uczniowie, a potem dorośli, będą potrafiły radzić sobie w sytuacjach niepewnych i nieprzewidywalnych, wychodzić z inicjatywą, skutecznie współdziałać z innymi oraz świadomie i refleksyjnie kierować własnym rozwojem

 • Ograniczenia finansowe, brak środków finansowych Gminy na zapewnienie odpowiedniej ilości zajęć dodatkowych.

      Gmina nie dysponuje wystarczającymi środkami aby zapewnić zajęcia dodatkowe dla wszystkich chętnych dzieci – zgodnie z ich zainteresowaniami i talentami. W roku szkolnym 2023/2024 nie ma zorganizowanych żadnych, dodatkowych zajęć w przedszkolu w Radziłowie. Rodzice często nie są w stanie finansować dodatkowych zajęć prywatnych dla swoich dzieci, a zaangażowani zawodowo, często ze względu na brak czasu (praca w gospodarstwie rolnym) lub dojazdy do pracy, nie inwestują w rozwój pociech poza przedszkolem. Ponadto w dużej części rodzice oczekują od przedszkola zaangażowania w rozwój ich dzieci, a czasami posyłając dziecko do przedszkola oczekują pełnego wsparcia w rozwoju, wychowaniu i opiece nad dziećmi. Nie widzą potrzeby dowożenia dzieci na zajęcia dodatkowe oferowane przez inne instytucje. Wobec powyższego w naszym przedszkolu jest niedostateczna ilość zajęć.

 • Zbyt mała ilość zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe dzieci.

Przedstawione bariery uzasadniają konieczność przeprowadzenia dodatkowych niepłatnych zajęć, gdyż tylko wtedy dzieci o niskim statusie materialnym i społecznym będą mogły z nich skorzystać. Jest to szczególnie istotne, gdyż doświadczenia w pierwszym okresie edukacji wpływają na motywację do uczenia się, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i budują poczucie własnej wartości. Dlatego niezbędna jest realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dzieci takich jak:

 • zajęcia matematyczno- przyrodnicze;
 • programowanie i robotyka,
 • zajęcia języka angielskiego,
 • zajęcia kodowania,
 • zajęcia naukowo-techniczne,
 • zajęcia artystyczne (plastyczne, teatralne itp.)
 • zajęcia kształtujące świadomość ekologiczną,
 • umiejętność uczenia się.

Konieczne jest także zorganizowanie zajęć ukierunkowanych na rozwój talentów dzieci oraz na rozwój ich kompetencji miękkich tj. komunikacja, współpraca, rozwiązywanie problemów, itp. Dzięki takim zajęciom dzieci będą miały szanse poznać swoje predyspozycje, rozwinąć umiejętności i zainteresowania.

 • Niedostateczna liczba zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje prozdrowotne, antydyskryminacyjne i zawodowe.

Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym otrzyma on wszechstronne wsparcie. Dlatego konieczne jest zapewnienie dzieciom takich zajęć, które będą sprzyjały rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności i dbania o zdrowie. Istotne współcześnie jest kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji, zrozumienia i właściwych stosunków międzyludzkich; postaw odpowiedzialności za swoje działania, jak również odpowiedzialności za środowisko i kształtowanie kultury ekologicznej.

Zasadnicze znaczenie ma rozwój preorientacji zawodowej, gdyż preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się z upływem czasu. Mając powyższe na uwadze niezbędna jest organizacja dodatkowych zajęć:

 • z zakresu kształtowania postaw antydyskryminacyjnych,
 • z zakresu preorientacji zawodowej,
 • z pierwszej pomocy.
 • Mała liczba zajęć dodatkowych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Zauważamy rosnącą liczbę dzieci z wadami postawy. Aby ograniczyć rozwój tych wad konieczne jest prowadzenie zajęć ruchowych – np. gimnastykę. Dzieci mające problemy z nauką, zachowaniem czy koncentracją potrzebują zajęć terapii wyrównawczej, integracji sensorycznej.

Realizacja w/w zajęć pomoże zniwelować deficyty rozwojowe dzieci i umocnić w nich pewność siebie.

 • Niedostateczne kompetencje nauczycieli z zakresu rozwoju kompetencji dzieci.

Nauczyciele potrzebują szkoleń rozwijających ich wiedzę i umiejętności z zakresu posługiwania się róznorodnymi narzędziami TIK, ponieważ ich umiejętności nie są wystarczające do korzystania z nowoczesnych technologii. Konieczne jest także uzupełnienie wiedzy o metodach kształtowania właściwych postaw i umiejętności uczenia się dzieci oraz z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Nauczycielki chętnie pogłębiają swoją wiedzę, umiejętności i podnoszą kwalifikacje. Jednak dostępne na rynku szkolenia nie zawsze są dostosowane do ich potrzeb.

Nauczyciele potrzebują szkoleń w miejscu zamieszkania, pracy lub w pobliżu bez konieczności dojeżdżania do innych miejscowości. Dlatego niezbędne jest, aby zapewnić im wsparcie w postaci szkoleń (6 K; 1 M).

 • Konieczność objęcia wsparciem rodziców (18 K; 12 M).

Wsparcia potrzebują także rodzice/opiekunowie dzieci przedszkolnych. Często rodzice nie znają możliwości rozwojowych swojego dziecka, jego potrzeb psychologicznych ani typowych problemów lub znają je słabo. Część rodziców charakteryzuje się bezradnością wychowawczą i oczekuje, że przedszkole przejmie odpowiedzialność za jego wychowanie.

Wśród rodziców są także tacy, którzy poszukują porady wychowawczej lub przeżywają niepokój związany z wychowywaniem dziecka. Dlatego niezbędne jest wsparcie rodziców i możliwość konsultacji psychologicznych, które mają pomóc rodzicom poczuć się bardziej kompetentnymi i świadomymi oraz rozwijać więzi międzypokoleniowe.

 • Niedostateczna ilość pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK.

Problemem jest także często stare i wysłużone wyposażenie oraz brak środków finansowych przedszkola na zakup pomocy dydaktycznych. Przeprowadzona inwentaryzacja pokazuje, że posiadane w przedszkolu wyposażenie i sprzęt są niewystarczające.

Brakuje pomocy do rozwijania talentów dzieci oraz zabawek. Doposażenia wymaga plac zabaw. Niezbędne jest również utworzenie terapeutycznej sali sensorycznej, pracowni programowania robotów

Brakuje nowoczesnego sprzętu ICT. Obecny sprzęt jest wyeksploatowany. Uniemożliwia to wykorzystywanie nowego oprogramowania, które nie współgra ze starymi komputerami.

Dzieci i rodzice oczekują atrakcyjnych zajęć realizowanych przy wykorzystaniu sprzętu multimedialnego i Internetu. Brakuje także pomocy interaktywnych, zabawek, itp.

Nie pozwala to na prowadzenie zajęć zgodnie z wymaganiami XXI w. Do realizacji zajęć i podniesienia jakości edukacji przedszkolnej potrzebny jest dobry i nowoczesny sprzęt TIK.

Przedstawione powyżej problemy potwierdzają konieczność zorganizowania dodatkowych zajęć dla dzieci oraz zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Działania te przyczynią się do:

 • podniesienia jakości edukacji przedszkolnej,
 • wyrównywania dostępu do edukacji szczególnie na obszarach wiejskich,
 • poprawy dostępności dla wszystkich dzieci z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych.

Wnioski

Przeprowadzone badania pozwoliły zdiagnozować i wyłonić następujące grupy przedszkolaków  najbardziej potrzebujące wsparcia:

 1. Dzieci wymagające wsparcia w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych. Dla dzieci tych warto zorganizować dodatkowe zajęcia:
 2. zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze:
  1. zajęcia kodowania (wszystkie przedszkolaki – 75 dzieci)zajęcia Małego Chemika – 3 grupy 10 osobowe
  1. warsztaty przyrodnicze z mikroskopowaniem – 3 grupy 10 osobowe
 • rozumienie i przetwarzanie informacji w językach obcych – 75 dzieci,
 • podstawy programowania i robotyki – 25 dzieci (13 dziewczynek; 12 chłopców),
 • zajęcia rozwijające kompetencje naukowo-techniczne (np.: warsztaty stolarskie) oraz kształtujące świadomość ekologiczną – 25 dzieci (13 dziewczynek; 12 chłopców),
 • zajęcia ruchowe – zumba, piłka nożna, gimnastyka
 • Dzieci wymagające wsparcia w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się i kompetencji miękkich oraz rozwijania ekspresji kulturowej i artystycznej. Dla dzieci tych warto zorganizować dodatkowe zajęcia z zakresu:
 • umiejętności uczenia się i kreatywności – 16 dzieci (8 dziewczynek; 8 chłopców),
 • kompetencje miękkie – 8 dzieci (8 chłopców),
 • ekspresja kulturowa – (zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne, warsztaty rękodzieła, wycieczki do muzeum, wycieczki do teatru, opery 80 dzieci (38 dziewczynek; 42 chłopców),
 • ekspresja artystyczna –  (warsztaty kolażu, zajęcia wokalne, zajęcia teatralne) 20 dzieci (10 dziewczynek; 10 chłopców).
 • Dzieci potrzebujące wsparcia z zakresu preorientacji zawodowej oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i antydyskryminacyjnych, dla których warto zorganizować dodatkowe zajęcia:
 • kształtujące postawy antydyskryminacyjne przyczyniające się do budowania postaw społecznych opartych m.in.: na tolerancji, wolności i szacunku do drugiej osoby – 25 dzieci (12 dziewczynek; 13 chłopców),
 • z zakresu preorientacji zawodowej – 50 dzieci (25 dziewczynek; 25 chłopców),
 • z pierwszej pomocy – 50 dzieci (25 dziewczynek; 25 chłopców).
 • Dzieci wymagające wsparcia w postaci specjalistycznych zajęć terapeutycznych (dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dziecko z niepełnosprawnością). Dla dzieci tych warto zorganizować dodatkowe zajęcia tj.:
 • terapia pedagogiczna – 30 dzieci (15 dziewczynek; 15 chłopców),
 • trening umiejętności społecznych – 20 dzieci (10 dziewczynek; 10 chłopców),
 • zajęcia integracji sensorycznej – 20 dzieci (10 dziewczynek i 10 chłopców).

Wszystkim tym dzieciom powinno się zapewnić zajęcia uwzględniające ich specyficzne potrzeby.

Przeprowadzona diagnoza wykazała, że nauczyciele chętnie skorzystają ze szkoleń rozwijających ich kompetencje niezbędne w pracy, dlatego warto objąć nauczycieli szkoleniami z zakresu:

 • rozwijanie u dziecka umiejętności uczenia się i kreatywności – 7 osób (6 kobiet; 1 mężczyzna),
 • wykorzystanie TIK w realizacji zajęć – 7 osób (6 kobiet; 1 mężczyzna),
 • doskonalenie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi – 7 osób (6 kobiet; 1 mężczyzna)
 • kurs lub studia podyplomowe z integracji sensorycznej,

Analiza sytuacji problemowych wykazała, że wsparcia potrzebują także rodzice/opiekunowie dzieci przedszkolnych. Zakres pomocy jaki byłby wskazany dla rodziców to wsparcie psychologiczne oraz rozwijanie więzi międzypokoleniowych – 30 osób (18 kobiet; 12 mężczyzn).

W związku ze zdiagnozowanymi brakami, niezbędne jest uzupełnienie wyposażenia o następujące pomoce:

 • roboty edukacyjne, klocki do budowania robotów (wyposażenie sali do programowania)
 • laptopy, ściana interaktywna;
 • do zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności oraz do zajęć ekspresji kulturowej i artystycznej: baseny z kulkami-3 szt.; klocki budowlane giganty 1zestaw; topiany rzeźby- 2 szt.; kostiumy Giganty 3m (postacie z bajek)-4szt; stroje teatralne dla dzieci i dorosłych-30 szt, itd.
 • doposażenie placu zabaw i wyposażenie sali sensoryczno- terapeutycznej,
 • doposażenie każdego z pomieszczeń wychowania przedszkolnego w hamaki joki (wyciszanie się dzieci)

Podsumowanie

Z analizy ankiet wynika, iż w celu wzmocnienia potencjału edukacyjnego i zapewnienia dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, potrzebne jest wsparcie z zewnątrz.

W swoich programach nauczyciele uwzględniają różne działania o charakterze wychowawczym, niestety brak środków finansowych jest główną przeszkodą w realizacji zajęć dodatkowych uwzględniających specjalne potrzeby edukacyjne dzieci.

Wsparcie powinno dotyczyć  organizacji zajęć dodatkowych dla poszczególnych grup dzieci, zarówno tych, u których zdiagnozowano problemy (zajęcia terapeutyczne, specjalistyczne), jak i dzieci zdolnych (zajęcia rozwijające), które ze względu na trudności dojazdowe do większych ośrodków miejskich, czy też sytuację rodzinną (problemy finansowe) nie mają możliwości na rozwój swoich zainteresowań.

Dzięki zajęciom terapeutycznym czy specjalistycznym dzieci mające problemy i zdiagnozowane bariery utrudniające naukę, będą mogły przezwyciężyć trudności i ograniczenia. Bez tych dodatkowych zajęć dzieci będą mieć zaległości, ale także narastać będzie u nich ogólne zniechęcenie do dalszej edukacji i zdobywania wiedzy. Dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi czy brakiem umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej, nauczą się, jak też nie czuć się odrzuconymi przez rówieśników, dzięki czemu wzrośnie ich poczucie własnej wartości i pewności siebie.

Również dzieci uzdolnione powinny uzyskać wsparcie, w postaci dodatkowych zajęć i mieć  możliwość na rozwijanie swoich zainteresowań w przedszkolu, w którym na co dzień się uczą.

Należy również rozważyć zakup pomocy dydaktycznych, zgodny z potrzebami wskazanymi przez przedszkole, gdyż w większości ich jakość (przestarzały sprzęt) oraz ilość jest niewystarczająca. Jak wynika z ankiet dużą uwagę należy skupić na rozwijaniu potencjału edukacyjnego tkwiącego w technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Realizacja różnorodnych zajęć dla dzieci i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych  w większym niż do tej pory stopniu, wymaga również odpowiedniego przygotowania kadry pedagogicznej, dlatego też powinno objąć się wsparciem  nauczycieli, organizując dla nich szkolenia.

Zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli, jak też zakup sprzętu i nowoczesnych pomocy dydaktycznych to inwestycje w następne pokolenia dzieci, które podniosą jakość edukacji przedszkolnej w gminie Radziłów, pozwolą zniwelować różnice pomiędzy dziećmi z terenów wiejskich, a tymi z miast, zapewniając wszystkim  dostęp do kształcenia na jednakowym, wysokim  poziomie.

Źródła:

 1. Ankiety
 2. Inwentaryzacje posiadanego wyposażenia
 3. Dane z Głównego Urzędu Statystycznego
 4. Raport o stanie gminy Radziłów w roku 2022
 5. Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027

Data sporządzenia: 11.10.2023 r.

Diagnozę sporządził:

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radziłowie

Skip to content