Uchwały Rady Gminy

  1. Uchwała Rady Nr XXXVII/280/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  2. Uchwała Rady Nr XXXV/261/2021 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Radziłów
  3. Uchwała Rady Nr LV/418/2023 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radziłów
  4. Uchwała Rady Nr XXXI/186/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów
  5. Uchwała Rady Nr XXXVIII/237/17 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów
  6. Uchwała Rady Nr XIII/116/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów
  7. Uchwała Rady Nr XVI/144/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów
  8. Uchwała Rady Nr XXXVIII/238/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Radziłów.
Skip to content