RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 i 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie

z siedzibą przy Placu 500-lecia 15, 19-213 Radziłów,

(nr tel.: 86 273 68 72,  adres e-mail: gops@gminaradzilow.pl ).

  1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: Alicja Arasimowicz e-mail: arasimowicz.alicja@gmail.com
  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Radziłowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

realizacji zadań wynikających z przepisów prawa – szeregu ustaw nakładających na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizację obowiązków wobec mieszkańców. W celu wykonywania tych zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej musi mieć dostęp niektórych danych osobowych, np. żeby doręczyć decyzję podatkową musi znać imię, nazwisko i adres zamieszkania podatnika.

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa (np. składając odwołanie od decyzji akta sprawy wraz z danymi osobowymi są przekazywane do organu odwoławczego). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

– Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży;

– Wojewoda Podlaski;

– Marszałek Województwa Podlaskiego;

– Starosta Powiatowy w Grajewie;

– Policja, Prokuratura, Sądy;

– inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
  1. W związku z przetwarzaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie, Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawaprzysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

– usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

– ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:

– dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria;

Skip to content