Statut GOPS

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE

§ 1.  Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie zwany dalej ,,Statutem” określa:

I.  Postanowienia Ogólne

§ 2.  1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie zwany dalej ,,Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Radziłów.

1.  Ośrodek został powołany na mocy uchwały Nr 13/II Rady Gminy Radziłów z dnia 13 czerwca 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie.

§ 3.  Nadzór nad działalnością Ośrodka oraz realizacją zadań własnych i zleconych gminie sprawuje Wójt Gminy Radziłów i Wojewoda Podlaski.

§ 4.  1 Siedzibą Ośrodka jest miejscowość  Radziłów.

1.  Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Radziłów.

2.  Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą, adresem, numerem telefonu, numerem REGON I NIP.

§ 5.  Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1)  Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.);

2)  Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 114 z późn. zm.);

3)  Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.);

4)  Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169);

5)  Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.);

6)  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.);

7)  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1390.);

8)  Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 332 z późn. zm.);

9)  Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U.  z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)

10)  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.);

11)  Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)

12)  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

13)  Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r.  poz. 330 z póz. zm.);

14)  Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

15)  Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863);

16)  Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)

17)  Ustawy z dnia 20 kwietnia 2005 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)

18)  Ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195.)

19)  niniejszego Statutu;

20)  innych aktów prawnych dotyczących jego działalności.

II.  Cele i Zadania

§ 6.  Celem Ośrodka jest realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek  bądź  powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta Gminy Radziłów.

§ 7.  Do zadań realizowanych przez Ośrodek należą w szczególności:

1)  ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych występujących na terenie Gminy Radziłów;

2)  praca socjalna;

3)  przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń;

4)  udzielanie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych;

5)  pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

6)  koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną;

7)  realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

8)  realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

9)  realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i wypłata świadczeń;

10)  prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

11)  realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;

12)  ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych;

13)  obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego;

14)  kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

15)  realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

§ 8.  1 Ośrodek realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ustawy o pomocy społecznej.

1.  Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z pomocy społecznej,   o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2.  Ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych na podstawie stosownych upoważnień.

3.  Ośrodek może realizować zadania finansowane lub współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4.  Ośrodek do realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia.

§ 9.  Ośrodek sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

§ 10.  W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi, organizacjami społecznymi, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie, ochroną zdrowia, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

III.  Organizacja i Nadzór

§ 11.  1 Ośrodek realizuje powierzone mu zadania pod przewodnictwem kierownika, który organizuje i nadzoruje pracę Ośrodka oraz odpowiada za realizację powierzonych mu zadań, a także reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

1.  Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Radziłów oraz wykonuje wobec niego inne  czynności z zakresu prawa pracy.

2.  Kierownik Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka i wykonuje wobec nich wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.

3.  Kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.  Wójt Gminy Radziłów udziela kierownikowi Ośrodka upoważnień do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań wynikających z realizacji przez Ośrodek ustaw.

5.  Upoważnienia, o których mowa w pkt.5 mogą być udzielane, także innej osobie na wniosek kierownika Ośrodka.

6.  Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Radziłów coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby z zakresu  pomocy społecznej.

7.  Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

§ 12.  1 Kierownik wykonuje  zadania  Ośrodka w szczególności  przy pomocy pracowników socjalnych  zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz innych pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

1.  Pracownicy Ośrodka posiadają status pracowników samorządowych.

2.  Umowę o pracę z pracownikami Ośrodka zawiera i rozwiązuje kierownik.

3.  Kierownik Ośrodka ustala zakresy czynności dla poszczególnych pracowników Ośrodka.

4.  Prawa i obowiązki, wymagania, kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w Ośrodku określają odpowiednie przepisy prawa oraz wydane na ich podstawie przepisy wewnętrzne.

§ 13.  Strukturę organizacyjną Ośrodka i zasady jego funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez kierownika Ośrodka w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Radziłów.

§ 14.  Obowiązki kierownika podczas jego nieobecności pełni wyznaczony przez kierownika pracownik Ośrodka.

IV.  Gospodarka finansowa

§ 15.  Działalność Ośrodka jako jednostki budżetowej finansowana jest ze środków otrzymywanych z budżetu państwa i budżetu gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze środków pozabudżetowych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 16.  Ośrodek może otrzymywać środki finansowe i rzeczowe na swoją działalność z innych źródeł.

§ 17.  Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi  plan finansowy obejmujący plan dochodów i wydatków na każdy rok budżetowy.

§ 18.  Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

V.  Postanowienia końcowe

§ 19.  Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Skip to content