Regulamin uczestnictwa w zajęciach i wycieczkach

Regulamin uczestnictwa w zajęciach i wycieczkach organizowanych przez Bibliotekę Samorządową w Radziłowie

 Działalność kulturalno – turystyczna Biblioteki obejmuje następujące formy:

 1. wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych;
 2. wyjazdy do kina lub teatru,
 3. imprezy okolicznościowe, np. festyny, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka itp.

Warunki uczestnictwa w wycieczkach/imprezach organizowanych przez Bibliotekę:

 1. W imprezach i wycieczkach organizowanych przez Bibliotekę bezpłatnie mogą brać udział tylko mieszkańcy Gminy Radziłów.
 2. Osoby wymienione w pkt. 1 powinny brać czynny udział w życiu Biblioteki.
 3. Ilość osób mogących uczestniczyć w imprezach i wycieczkach ustala Dyrektor Biblioteki lub osoba przez niego upoważniona. Oni też decydują, ile osób z jednej rodziny może wziąć udział w wycieczce/imprezie, biorąc przede wszystkim pod uwagę ilość zgłoszonych chętnych.
 4. Wiek uczestników imprezy/wycieczki jest zależny od ich rodzaju.
 5. W wycieczkach nie mogą brać udziału uczestnicy, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
 6. Udział w wycieczce wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych.( Formularz zgody dostępny w bibliotece)
 7. Zapisy na imprezy/wycieczki odbywają się w Bibliotece lub pod nr telefonu: 86 273 60 24.
 8. Informacje o planowanych wycieczkach zamieszczane są na stronie internetowej Biblioteki.
 9. Imprezy organizowane w Bibliotece są płatne lub bezpłatne. Koszty uczestnictwa ustala Dyrektor Biblioteki.
 10. Uczestnik, który nie stosuje się do obowiązujących w Bibliotece regulaminów, może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do udziału w imprezach organizowanych przez Bibliotekę.

Obowiązki organizatorów imprez i wycieczek:

 1. Organizatorzy wycieczki są zobowiązani jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
 2. Impreza musi być właściwie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a jej przebieg przedstawiony uczestnikom.
 3. Program wycieczki powinien być dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej oraz stopnia przygotowania.
 4. Program wycieczki organizowanej przez placówkę, listę uczestników oraz imiona i nazwiska kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza Dyrektor Biblioteki
 5. Uczestnicy wycieczki muszą zostać zapoznani z regulaminem zachowania w czasie jej trwania.
 6. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy/wycieczki oraz do jej odwołania w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.

Obowiązki uczestników imprez organizowanych przez Bibliotekę:

 1. Stosowanie się do regulaminu wycieczki i innych obowiązujących w Bibliotece.
 2. Przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek, kolegów i pracowników Biblioteki.
 3. Dbałość o własne życie, zdrowie i higienę, ład i porządek oraz o wspólne dobro.
 4. Przeciwstawianie się wszelkim przejawom brutalności, wulgarności, nietolerancji i agresji.
 5. Stosowanie się do poleceń pracowników.
 6. Po godzinie 21.00 uczestnicy imprezy udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2015r. do odwołania.
Skip to content