Echo sesji

14 sierpnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Radziłów.

Rada Gminy Radziłów podjęła uchwały w sprawie:

  1. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Radziłów.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) nakłada obowiązek podjęcia w/w uchwały w zakresie zadań własnych gminy.

  1. zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.

Zmiany w budżecie w zakresie wydatków wynikają z:

  • rozwiązania rezerwy ogólnej na podstawie zatwierdzonego przez Radę Gminy wniosku złożonego przez Wójta Gminy na zwiększenie planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Zakładzie Komunalnym
    w Radziłowie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziłowie i Urzędzie Gminy Radziłów;
  • zmian wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego oraz w zakresie infrastruktury drogowej i wodno – kanalizacyjnej;
  • weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez Kierowników jednostek organizacyjnych.
Skip to content