Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2018 r., o godz. 11 00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny. O godz. 9 00 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI I XLVII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) w 2017 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy;
  2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy;
  3. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami
   lub na ich rzecz dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych,
   dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów;
  4. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radziłów;
  5. ustalenia dopłat do taryf za zbiorcze odprowadzanie ścieków dla Zakładu Komunalnego w Radziłowie;
  6. zmiany w budżecie gminy na 2018 rok.
  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata
   2018 – 2026.
 7. Interpelacje Radnych Gminy.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XLVIII sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Skip to content