Echo sesji…

29 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbyła się XLII sesja zwyczajna Rady Gminy Radziłów.

W czasie obrad Wójt Gminy wraz z Przewodniczącą Rady Gminy złożyli Pani Bożennie Malinowskiej wyrazy podziękowania za wieloletnie zaangażowanie w działalność drużyny harcerskiej i opiekę nad harcerzami 30 DH „Zawsze i wszędzie” im. Zawiszy Czarnego w Radziłowie.

Wójt Gminy złożył podziękowanie radnemu Janowi Borawskiemu za inicjatywę i zaangażowanie w budowę chodnika w msc. Racibory.

Wójt Gminy poinformował, że:

 • przesłano dokumenty do podpisania umowy na dofinansowanie zadania „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów”;
 • został poprawiony wniosek o dofinansowanie zadania „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Radziłowie”;
 • został wyłożony do publicznego wglądu plan zagospodarowania przestrzennego
  Sośnia;
 • 24 listopada br. w kościele p.w. Narodzenia NMP w Słuczu odbyła się Msza
  św. w intencji poległych i zmarłych strażaków z terenu powiatu grajewskiego.

Rada Gminy Radziłów podjęła uchwały w sprawie:

 1. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Radziłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Radziłowie;
 2. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Słuczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Słuczu;
  Uchwały dotyczą stwierdzenia, iż z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe sześcioletnie Szkoła Podstawowa w Radziłowie  i Szkoła Podstawowa w Słuczu zostały przekształcone w ośmioletnie .Uchwały określają obwody szkół i stanowią jej akty założycielskie.
 3. przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 1817 z późn. zm.) w 2018 r.”;
  Program określa zasady i formy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakres zadań priorytetowych objętych programem dotyczy:

  • podtrzymywania i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wzmacniania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
  • upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki;
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 4. określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radziłów;
  Zgodnie z uchwałą właściciele budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Radziłów będą mogli uzyskać pomoc finansową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Regulamin określa kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, a także tryb postępowania i sposób rozliczania dotacji oraz zawiera stosowane formularze.
 5. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.;
  Uchwała określa stawki podatku od gruntów i od budynków lub ich części, które będą obowiązywały na terenie Gminy Radziłów od 01 stycznia 2018 r.
 6. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Zakładzie Komunalnym w Radziłowie na lata 2018 – 2021;
  Plan określa kierunek planowanych przedsięwzięć inwestycyjno – modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Radziłów do realizacji w latach 2018 – 2021.
 7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  Z budżetu Gminy Radziłów na 2017 r. zostaną przekazane Powiatowi Grajewskiemu środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup przemysłowej suszarki do Pralni Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie”.
 8. zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.;
  Zmiany w budżecie związane są z:

  • otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych;
  • otrzymaniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;
  • otrzymaniem środków na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników;
  • korektą finansową przedsięwzięcia współfinansowanego środkami europejskimi (PROW) – przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy;
  • przekazaniem pomocy finansowej dla Zarządu Powiatu Grajewskiego na zakup suszarki do ZOL Szczuczyn;
  • zmianami wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego oraz w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej i drogowej;
  • weryfikacją potrzeb i złożonych wniosków przez Kierowników jednostek organizacyjnych.
 9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2026.
  W WPF na lata 2017 – 2026 zwiększono w 2017 r. dochody i wydatki w wyniku otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększających wysokość dotacji oraz weryfikacji planu dochodów i wydatków. W załączniku przedsięwzięcia zmieniono okres realizacji zadania współfinansowanego ze środków europejskich PROW w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej oraz wprowadzono zadanie PROW dotyczące przebudowy targowicy w Radziłowie. Ponadto dokonano zmian WPF na lata 2018 – 2026 zgodnie z projektem budżetu na 2018 r.
Skip to content