Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów

fepr podlaskie efrr

Wójt Gminy Radziłów informuję, iż w dniu 21 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego  na realizację zadania p.n. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

W ramach zadania zostanie wykonane 18 kompletów instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych, które zostały wyłonione na podstawie ilości osób zamieszkałych
w budynku. Informacje zostały uzyskane ze złożonych przez mieszkańców gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wartość całkowita zadania wynosi 449 076,34 zł. z czego dofinansowanie 353 459,37 zł to środki UE z RPOWP.

Celem bezpośrednim projektu jest wzrost dostępności odnawialnych źródeł energii (energii słonecznej) poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Radziłów.

Kolejnym krokiem związanym z projektem będzie wyłonienie wykonawców zadania w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Zakończenie projektu planowane jest
w czerwcu 2018 r.

Ponadto Gmina Radziłów informuje, iż w kwietniu 2017 r. złożyła kolejny wniosek na montaż 76 kompletów instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, który jest w trakcie weryfikacji.

Skip to content