ECHO SESJI RADY GMINY RADZIŁÓW

14 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbyła się XXXIII sesja zwyczajna Rady Gminy Radziłów.

W czasie obrad Wójt Gminy poinformował, że złożone wnioski o dofinansowanie inwestycji:

 • „Radziłów aktywny lokalnie” skierowany dla osób korzystających z pomocy społecznej,
 • przebudowę stacji uzdatniania wody w msc. Radziłów oraz budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Okrasin,
 • instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych

otrzymały pozytywną ocenę w I etapie weryfikacji.

W planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na 2017 rok zostało ujęte:

 • opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 668 w msc. Klimaszewnica – I kwartał,
 • remont drogi wojewódzkiej nr 668 Klimaszewnica odwodnienie – nawierzchnia  – II kwartał,
 • opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rzekę Wissa  w msc. Karwowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 668 – IV kwartał.

Dyrektor Biblioteki Samorządowej w Radziłowie Katarzyna Wysocka przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2016 r. – informacje o zorganizowanych zajęciach dla dzieci i młodzieży, imprezach kulturalno – rozrywkowych ( Festyn, Dożynki Powiatowe) oraz stanie czytelnictwa.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Elżbieta Dymecka przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 r.

Rada Gminy Radziłów podjęła uchwały w sprawie:

 1. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  • Projekt zawiera plan sieci publicznych ośmioklasowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziłów oraz inne organy (stowarzyszenie EDUKATOR) oraz granice ich obwodów. Szkoła Podstawowa w Kramarzewie prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Rodzice i Nauczyciele Dzieciom” nie została ujęta w uchwale w związku z tym, że jest to szkoła niepubliczna. Klasy Publicznego Gimnazjum w Radziłowie od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. będą prowadzone przez Szkołę Podstawową w Radziłowie.
 2. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Radziłów w 2017 roku”.
  • Program zawiera planowane działania mające na celu zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz zapobieganie bezdomności zwierząt domowych. Odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami będzie zapewniało nadal Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski i Grażyna Jadwiga Dworakowska spółka cywilna z siedzibą Radysy 13, 12 – 230 Biała Piska. Na  realizację zadań wynikających z programu zabezpieczono w budżecie gminy środki finansowe w wysokości 31 400,00 zł.
 3. zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.
  • Zmiany w budżecie związane są realizacją zadań:
   • w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej (droga w msc. Łoje – Awissa) oraz budowy świetlic wiejskich (świetlica w msc. Święcienin) i przebudowy pomieszczeń GOPS – u;
   • przeznaczenia dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na przebudowę dróg powiatowych (skrzyżowania + droga w msc. Wypychy);
   • weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez Kierowników jednostek organizacyjnych.
 4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023.
  • WPF na lata 2017 – 2023 została uaktualniona poprzez wprowadzenie w 2017 r. zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz weryfikację planów dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach budżetowych.

Plan sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziłów i inne organy (stowarzyszenia)

Lp. Nazwa szkoły Granice obwodów
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Radziłowie Radziłów, Barwiki, Brodowo, Brychy, Czachy, Dębówka, Dusze, Janowo, Karwowo, Konopki, Łoje – Awissa, Racibory, Rydzewo – Pieniążek, Rydzewo Szlacheckie, Szlasy, Szyjki, Wypychy, Pluty, Ostrowik, Okrasin, Mścichy, Święcienin, Kramarzewo, Borawskie – Awissa, Czerwonki, Kieljany, Konopki – Awissa, Kownatki
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Słuczu Słucz, Glinki, Wiązownica, Zakrzewo
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimaszewnicy Klimaszewnica, Sośnia

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kramarzewie prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Rodzice i Nauczyciele Dzieciom”  ma wyznaczone granice obwodów na następujące miejscowości: Kramarzewo, Borawskie- Awissa, Czerwonki, Kieljany, Konopki – Awissa, Kownatki.

Skip to content