Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2017 r., o godz. 10 00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV, XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja z działalności Powiatowej Straży Pożarnej i gminnych jednostek OSP.
 6. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.
 7. Informacja z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie.
 8. Omówienie spraw związanych z działalnością Biebrzańskiego Parku Narodowego
  na terenie Gminy Radziłów
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  3. zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.;
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023.
 10. Interpelacje Radnych Gminy.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

 

Skip to content