Grypa ptaków

W związku z wiosennymi przelotami dzikiego ptactwa również przez obszar województwa podlaskiego zwracam się z prośbą o zachowaniu szczególnej ostrożności w trosce o właściwe zabezpieczenie drobiu w swoich gospodarstwach. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem z 27 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091) nakazał wprowadzić szczególne środki  ostrożności. Z przeprowadzonych lustracji w terenie wynika, że nie wszyscy posiadacze drobiu zastosowali się do środków ostrożności.

W sytuacji wystąpienia ogniska posiadacze drobiu, którzy nie stosują się do zaleceń nie będą mogli uzyskać odszkodowania z tytułu uboju tych zwierząt z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej ani rekompensat.

W związku z powyższym zwracam się z apelem do mieszkańców województwa podlaskiego, a także hodowców z prośbą o bezwzględnej konieczności przestrzegania podstawowych obowiązków, w tym m. in.:

  1. należy unikać kontaktu bezpośredniego z odchodami dzikich ptaków,
  2. zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie obiektów hodowlanych przed kontaktem z ptakami dzikimi i ich odchodami,
  3. chronić obiekty i ich otoczenie przed zakażeniem przez pośrednie wektory, jakimi mogą być: sprzęt zootechniczny, środki transportu, dzikie zwierzęta,
  4. w przypadku chowu drobiu w systemie wolno-wybiegowym zaleca się, aby sprzęt do pojenia i karmienia znajdował się wewnątrz obiektów inwentarskich oraz zaleca się utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  5. zaleca się w miarę możliwości wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób,
  6. osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, mają używać odzieży ochronnej i obuwia przeznaczonego wyłącznie tylko dla tego
    budynku,
  7. zaleca się oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
  8. zaleca się dokonywanie codziennego przeglądu utrzymywanego drobiu, w szczególności należy zwrócić uwagę na padłe ptaki, spadek pobierania paszy lub nieśności.

Objawy kliniczne są mało charakterystyczne i zróżnicowane w zależności od zjadliwości wirusa, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących, warunków środowiskowych.

Z głównych objawów HPAI u drobiu są depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, obrzęk i zasinienie grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie i duszność, biegunka. Padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%. Przy zakażeniu wirusami AI, przy niskiej zjadliwości (LPAI) mogą wystąpić objawy ze strony układu oddechowego (z reguły łagodne), depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek.

O każdym niepokojącym przypadku wystąpienia objawów chorobowych, śmiertelności lub obniżenia produktywności ptaków utrzymywanych w gospodarstwie należy niezwłocznie powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Wójta, Burmistrza bądź sołtysa.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Stefan Sołomianko
Dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Środowiska

Skip to content