Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2016 r., o godz. 1000 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI, XXVII, XVIII i XXIX Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja Zakładu Gospodarki Odpadami sp. z o. o. w Łomży dotycząca działalności RIPOK – Czartoria.
 6. Sprawozdanie o wynikach egzaminów gimnazjalnych i szóstoklasistów.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Radziłów;
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok;
  3. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Radziłów;
  4. ustalenia dopłat do taryf za zbiorcze odprowadzanie ścieków dla Zakładu Komunalnego w Radziłowie;
  5. ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
   od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radziłów;
  6. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów;
  7. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Radziłów;
  8. zmian w budżecie gminy na rok 2016r.;
  9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023.
 8. Interpelacje Radnych Gminy.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Skip to content