Echo sesji

31 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbyła się XLIV sesja zwyczajna Rady Gminy Radziłów.

 

Wójt Gminy poinformował, że:

 • 10 stycznia br. uczestniczył w odprawie rocznej w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie;
 • 11 stycznia br. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, którego tematem były konkursy już ogłoszone oraz planowane działania w przyszłości;
 • 14 stycznia br. odbył się koncert noworoczny uczniów Szkoły Muzycznej w Klimaszewnicy i Radziłowie;
 • 15 stycznia br. uczestniczył w uroczystości powołania nowego Komendanta i Zastępcy Komendanta Powiatowej Policji w Grajewie
 • 30 stycznia br. uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy, na którym zostało przedstawione sprawozdanie za 2017 r. oraz informacja o środkach na zatrudnienie na 2018 r.

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie Pan Adam Brodowski przedstawił informacje z zakresu przestępczości, ruchu drogowego, wykroczeń, interwencji oraz wyników działań dzielnicowego Gminy Radziłów za 2017 r.

 

Rada Gminy Radziłów podjęła uchwały w sprawie:

 1. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Radziłów na 2018 rok;
 2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  na 2018 rok;
 3. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok;
 4. zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2018 rok.
  Zostały zatwierdzone plany pracy na 2018 r. określające tematy obrad sesji i komisji Rady Gminy Radziłów.
 5. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok zawiera zadania mające na celu edukacyjną działalność profilaktyczną, pomoc osobom uzależnionym, wsparcie rodzin, w których występują problemy z nadużywaniem alkoholu, narkomanią i przemocą domową oraz wspomaganie działań promujących zdrowy tryb życia i abstynencję.
 6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy.
  Wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 290 w obrębie ewidencyjnym 0011 Karwowo dla dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat.
 7. ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Radziłów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
  Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ustalono zasady udzielania i rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Radziłów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Uchwała określa dokumenty wymagane w w/w zakresie.
 8. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów.
  Uchwała określa wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny 5 godzinny wymiar.
 9. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Radziłów w 2018 roku”.
  Program określa zadania w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom całodobowej opieki oraz opieki weterynaryjnej oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych poprzez ich odławianie i zapewnienie miejsca w schronisku.
 10. pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania, jako drogi publiczne.
  Działki nr 121 i nr 123 w Szlasach w ewidencji gruntów zostały oznaczone, jako drogi publiczne, natomiast w rzeczywistości są łąką. W związku z tym wszczęto procedurę celem zmiany klasyfikacji gruntów.
 11. zmiany w budżecie gminy na 2018 rok.
  Zmiany wydatków w budżecie wynikają z weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez Kierowników jednostek organizacyjnych. Zwiększono wydatki inwestycyjne z tytułu zakupu oprogramowania w Zakładzie Komunalnym w Radziłowie wraz z serwisem i przeszkoleniem pracowników w ramach wprowadzania nowych technologii oraz zakupu serwera w Urzędzie Gminy.

 

Skip to content