XXXIV Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów,  zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2017 r., o godz. 10 00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie
  za 2016 r. oraz wykaz potrzeb na 2017 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za 2016 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadań na 2017 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego w Radziłowie za 2016 r.
 9. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Radziłów za 2016 rok oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia stanowiska;
  2. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
  3. pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
   jako droga publiczna;
  4. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Radziłów;
  5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  6. zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.;
  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023.
 11. Interpelacje Radnych Gminy.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Piotr Tokarzewski

 

Skip to content