Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 12:00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się sesja Rady Gminy Radziłów, która będzie miała charakter zwyczajny. O godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji wspólnych Rady Gminy Radziłów.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radziłowie za 2018 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie
  za rok 2018 oraz wykaz potrzeb na rok 2019.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za 2018 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 9. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Samorządowej w Radziłowie za 2018 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego w Radziłowie za 2018 rok.
 11. Informacja Prokuratora Rejonowego w Grajewie o wynikach osiągniętych w 2018 roku
  w zakresie postępowań karnych i innych.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  12.1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie;
  12.2. udzielenia pomocy finansowej Gminie Przytuły;
  12.3. zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
  12.4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłow na lata 2019 – 2030;
  12.5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok;
  12.6. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Radziłów;
  12.7. określenia formy i terminów przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Radziłów;
  12.8. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Radziłów w 2019 r.;
  12.9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – Karwowo działka nr 62/1;
  12.10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy -Mikuty działka nr 1;
  12.11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy -Szlasy działka nr 47;
  12.12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy -Szlasy działka nr 47;
  12.13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – Racibory działka nr 174 i 176;
  12.14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – Radziłów działka nr 275;
  12.15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – Radziłów działka nr 386;
  12.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – Sośnia działka nr 43/2;
  12.17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – Słucz działka nr 488;
  12.18. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul. Łomżyńskiej;
  12.19. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul. Szczuczyńskiej;
  12.20. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Dusze – Dębówka.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Skip to content