Echo sesji

21 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbyła się XLIII sesja zwyczajna Rady Gminy Radziłów.

Wójt Gminy poinformował, że:

 • została podpisana umowa z Samorządem Województwa Podlaskiego określająca przedmiot realizacji operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” pod nazwą „Przebudowa targowiska w miejscowości Radziłów”;
 • dokonano otwarcia ofert w drugim postępowaniu przetargowym na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (niesegregowanych) i wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”.

Rada Gminy Radziłów podjęła uchwały w sprawie:

 1. ustalenia dopłat do taryf za zbiorcze odprowadzanie ścieków dla Zakładu Komunalnego w Radziłowie.
  Ustalono dopłatę z budżetu Gminy Radziłów dla Zakładu Komunalnego w Radziłowie do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków i za ścieki dowożone wozem asenizacyjnym bezpośrednio na Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Radziłowie w wysokości 5,07 zł/m 3
 2. ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radziłów.
  W 2018 r. będą obowiązywały stawki opłat:

    odpady nie są odbierane w sposób selektywny odpady są zbierane
  i odbierane w sposób selektywny
  dla gospodarstw domowych nieposiadających minimum
  1 ha fizycznego powierzchni użytków rolnych
  5,00 zł miesięcznie
  od 1 m3 zużytej wody jednak nie mniej niż 16,00 zł
  i nie więcej niż 59,00 zł miesięcznie
  2,50 zł miesięcznie
  od 1 m3 zużytej wody, jednak nie mniej niż 9,00 zł miesięcznie
  i nie więcej niż 35,00 zł miesięcznie
  dla gospodarstw domowych posiadających minimum 1 ha fizyczny powierzchni użytków rolnych zamieszkałych przez
  1 osobę
  16,00 zł miesięcznie 9,00 zł miesięcznie;

   

  dla gospodarstw domowych posiadających minimum 1 ha fizyczny  powierzchni użytków rolnych zamieszkałych przez
  co najmniej 2 osoby
  59,00 zł miesięcznie 35,00 zł miesięcznie.

   

 3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy
  Wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu usługowego w budynku komunalnym w Klimaszewnicy dla dotychczasowego najemcy na okres kolejnych 3 lat.
 4. zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.
  Zmiany w budżecie związane są z:

  • otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017 r. na realizację świadczenia wychowawczego;
  • otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na realizację zadań asystenta rodziny;
  • otrzymaniem środków na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników;
  • otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych an dokumentację projektową
   – wydatki kwalifikowane przedsięwzięcia „Instalacja kolektorów słonecznych
   na budynkach mieszkalnych w gminie Radziłów” RPOWP;
  • zmianami wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury
   wodno – kanalizacyjnej oraz zakupu oprogramowania do Urzędu Gminy;
  • zmniejszeniem pomocy finansowej dla Samorządu Województwa na wykonanie dokumentacji projektowej drogi wojewódzkiej nr 668 w msc. Klimaszewnica
   w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2018 r.;
  • dokonaniem poprawy zapisów w zakresie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego za zadanie pn. „Zakup przemysłowej suszarki do Pralni Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie”;
  • weryfikacją potrzeb i złożonych wniosków przez Kierowników jednostek organizacyjnych.
 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2026.
  W WPF na lata 2017 – 2026 zwiększono w 2017 r. dochody i wydatki w wyniku otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększających wysokość dotacji oraz weryfikacji planu dochodów i wydatków.
 6. uchylenia uchwały Nr XLII/257/17 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji
  na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radziłów.
  Konieczność uchylenia uchwały Nr XLII/257/17 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 listopada 2017 r.  w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radziłów wynika z tego, iż zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 niniejszej uchwały nie została ona przekazana do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem zaopiniowania.
 7. uchwalenia budżetu Gminy Radziłów na 2018 rok.
 8. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2018 – 2026.
  Uchwalono budżet Gminy Radziłów na 2018 rok i przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziłów na lata 2018 – 2026 po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz pozytywnymi opiniami komisji stałych rady gminy w sprawie projektów w/w uchwał.
 9. zatwierdzenia wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego.
  Wskazano wstępne miejsce lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego usytuowanego w pasie drogi gminnej nr 162625B w msc. Czerwonki.
Skip to content