Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 24 sierpnia 2018 r., o godz. 11 00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLIX i L Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja o stanie przygotowania szkół do roku szkolnego 2018/2019.
 6. Dyskusja na temat złożenia wniosku do NIK w sprawie analizy stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 668.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
   określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania oraz ograniczenia
   w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Radziłów;
  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Radziłów
   z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.
   1817 z późn. zm.) w 2018 r.”.
 8. Interpelacje Radnych Gminy.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad LI sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Skip to content