Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2019 r., o godz. 12 30 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny. O godz. 11 30 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z  XI  i XII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Przedstawienie informacji z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radziłów za okres od 2016 r. do 2018 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2019 – 2037;
  3. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Radziłów;
  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok;
  5. zwolnień w podatku od nieruchomości;
  6. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
  7. wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości jej stawek;
  8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy;
  9. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „ Mój Rynek”.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Skip to content