Sesja Zwyczajna Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 26 września 2019 r., o godz. 13 00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny. O godz. 11 00 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z  IX  i X Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie.
 6. Informacja o stanie przygotowania szkół do roku szkolnego 2019/2020.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2019 – 2030;
  3. przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Radziłów na lata 2019 – 2022”;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
   na sprzedaż napojów alkoholowych, określenia zasad usytuowania miejsc
   ich sprzedaży i podawania oraz ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży
   napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
   na terenie Gminy Radziłów;
  5. zmiany uchwały dotyczącej organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek prowadzonych przez gminę Radziłów;
  6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – działka
   nr 560/2 w obrębie Radziłów;
  7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – działka
   nr 100 w obrębie Słucz;
  8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – działka
   nr 100 w obrębie Słucz;
  9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – działka
   nr 89 w obrębie Zakrzewo;
  10.  przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XI sesji Rady Gminy.

     Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Skip to content