Przebudowa drogi w Karwowie

Trwa realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 162742B w miejscowości Karwowo na odcinku w km 0+004,60 – 0+337,00”, na które Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Początek drogi stanowi koniec skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 668, natomiast jej zakończenie stanowi skrzyżowanie  z drogą powiatową nr 1837B, która to pełni funkcję drogi dojazdowej dla mieszkańców Ostrowika i Okrasina.

Konstrukcja jezdni będzie składała się z warstwy podbudowy wykonanej z kruszywa łamanego grubości 20 cm oraz warstwy wiążącej betonu asfaltowego o grubości 6 cm i warstwy ścieralnej grubości 4 cm. Ponadto zostaną wykonane obustronne pobocza o zmiennej szerokości od 0,75 do 1,00 m.

Całkowity koszt zadania wynosi 457 937,91 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania to 179 203,18 zł.

Skip to content