Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2018 r., o godz. 11 00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;
  2. udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok;
   • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziłów za 2017 rok;
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziłów za 2017 rok;
   • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok;
  3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy;
  4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy;
  5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy
  6. nadania jednolitego numeru dla dróg gminnych;
  7. określenia formy i terminów przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania oraz ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Radziłów.
 6. Interpelacje Radnych Gminy.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XLIX sesji Rady Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Daniel Mroczkowski

Skip to content