ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2017 r., o godz. 10 00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Omówienie spraw związanych z działalnością Biebrzańskiego Parku Narodowego
  na terenie Gminy Radziłów.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Radziłów na lata 2016 – 2026;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
   od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Radziłów;
  3. pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej;
  4. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2017 rok;
  5. zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2017 rok;
  6. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok;
  7. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Radziłów na 2017 rok;
  8. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
  9. zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.;
  10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023.
 7. Interpelacje Radnych Gminy.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

 

Skip to content