Echa sesji

28 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbyła się XXXVIII sesja zwyczajna Rady Gminy Radziłów.

 

W czasie obrad Wójt Gminy poinformował, że:

 • została podpisana umowa na wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów w msc. Wypychy, Łoje – Awissa, Konopki – Awissa, Szyjki
  i Czachy;
 • zostanie powtórzone zapytanie ofertowe pn. „Montaż agregatu prądotwórczego
  na Stacji Uzdatniania Wody w msc. Słucz”;
 • zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe dotyczące remontu drogi gminnej dojazdowej do msc. Konopki poprzez powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją lateksową;
 • odbyły się uzupełniające wybory sołeckie w msc. Borawskie – Awissa i Konopki – Awissa .Sołtysem wsi Borawskie-Awissa zosłał Pan Grzegorz Chyliński natomiast sołectwem Konopki –Awissa pokieruje Pani Agnieszka Ramotowska;
 • przeprowadzono zebrania z mieszkańcami w celu poznania opinii w sprawie sprzedaży działek w msc. Radziłów  i podziału działek w msc. Zakrzewo.
  Gmina Radziłów realizując ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanowiła z urzędu dokonać podziału terenu oznaczonego numerem działki 1488/6 o pow. 2 298 m2 położonego w Radziłowie przy ul .Sadowej , stanowiącego własność Gminy Radziłów. Podział ma na celu  wydzielenie działki nr 1488/7 o pow. 154 m2  przeznaczonej pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną celem umożliwienia jej sprzedaży.
  Natomiast w m. Zakrzewo na części działki należącej do Gminy Radziłów znajdują się zabudowania gospodarskie stanowiące nakłady osób fizycznych ubiegających się o uregulowania stanu prawnego gruntów. Części działek dzierżawione są przez właścicieli gruntów sąsiadujących  w celu poprawy warunków zagospodarowania ich siedlisk. W wyniku podziału wydzielone zostaną trzy działki z przeznaczeniem do sprzedaży na poprawę  warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 

Rada Gminy Radziłów podjęła uchwały w sprawie:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 2. udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Rada Gminy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
na 2016 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku, informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinią Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzieliła  Wójtowi Krzysztofowi Milewskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2021”.

Wprowadzono zmiany w rozdziale 6 załącznika – Realizacja Programu, w tabeli I i III
oraz skreślono tabelę II. Podjęcie uchwały związane jest z wprowadzeniem zapisów zgodnych z zaleceniami pokontrolnym.

 1. zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Do kategorii dróg gminnych zaliczono drogi oznaczone jako działki nr 396/5, nr 396/6
i nr 398/1  położone w obrębie ewidencyjnym Radziłów – ul. Szkolna.

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
  na terenie Gminy Radziłów.
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Radziłów.
 3. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wchodzącego
w życie z dniem 01 lipca 2017 r. w trzech powyższych uchwałach dotyczące odpadów komunalnych wprowadzono zmiany dostosowane do w/w rozporządzania.

 1. zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.

Zmiany w budżecie związane są z:

 • otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących w 2017 roku z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
  – z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
 • zwiększeniem wydatków za zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej
  i wodno – kanalizacyjnej – przebudowa dróg w msc. Klimaszewnica, rozbudowa drogi w msc. Kieljany, modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Radziłów
  i stacji uzdatniania wody w msc. Łoje – Awissa oraz adaptacji świetlicy w msc. Klimaszewnica;
 • rozwiązaniem rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na: wydatki majątkowe – zakup agregatu prądotwórczego na hydrofornię w msc. Słucz
  oraz na zwalczanie epidemii afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy;
 • weryfikacją potrzeb i złożonych wniosków przez Kierowników jednostek organizacyjnych.
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023.

 

WPF na lata 2017 – 2023 została uaktualniona poprzez wprowadzenie w 2017 r. zmian
w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz weryfikację planów dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach budżetowych.

 

Skip to content