Oferta pracy na stanowisku ds. wymiaru podatków z dnia 2018-05-11

WÓJT GMINY RADZIŁÓW

ogłasza nabór

kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  ds. wymiaru podatków

Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  wymiaru podatków – pełny etat
 2. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  6. nieposzlakowana opinia,
  7. znajomość obsługi komputera na poziomie co najmniej dobrym.
 3. Wymagania preferowane w stosunku do kandydata:
  1. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
  2. znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o finansach publicznych, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  3. znajomości obsługi komputera, w tym znajomość programów ds. podatków i opłat lokalnych
  4. odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, kreatywność, zaangażowanie, punktualność;
  5. umiejętność pracy pod presją czasu, duża odporność na stres,
  6. umiejętność pracy w zespole,
  7. wysoka kultura osobista.
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:
  1. bieżące wprowadzanie zmian geodezyjnych do bazy ewidencyjnej,
  2. dokonywanie wymiaru zobowiązań podatkowych
  3. kontrola podatkowa w zakresie podatków i opłat lokalnych, a przede wszystkim podatku od nieruchomości
  4. ścisła współpraca z pracownikiem zajmującym się księgowością podatkową na odcinku realizacji zobowiązań pieniężnych
  5. wydawanie decyzji w sprawach:
   1. przyznawania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym,
   2. przyznawania ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
   3. podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego
  6. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów
  7. przygotowywanie aktów administracyjnych z danego zakresu
  8. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat lokalnych
  9. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat lokalnych
  10. przygotowywanie projektów odpowiedzi w sprawach merytorycznych, skarg i wniosków w zakresie prowadzonych zadań
  11. wydawanie zaświadczeń o wielkości posiadanych użytków i o nie zaleganiu w płatnościach na żądanie osób zainteresowanych oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
  12. prowadzenie dokumentacji w zakresie udzielonej pomocy publicznej, w tym terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
  13. zastępowanie pracownika prowadzącego sprawy z zakresu księgowości podatkowej podczas jego nieobecności
  14. realizacja innych zadań i działań w ramach powierzonego zakresu, zleconych przez Wójta, Zastępcę Wójta , Sekretarza i kierownika referatu.
 5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:
  Praca administracyjno-biurowa, na parterze budynku Urzędu Gminy. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Stanowisko pracy z wiązane z pracą przy komputerze.

  Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.

  Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

 6. Dodatkowe informacje:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , wynosi poniżej 6%.
 7. Wymagane dokumenty:
  1. wypełniony kwestionariusz osobowy,
  2. życiorys- curriculum vitae,
  3. list motywacyjny,
  4. kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem   dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności ( zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, dyplomy, certyfikaty),
  6. kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
  7. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku na które prowadzony jest nabór,
  9. oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw  publicznych,
  11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U.  z 2016 r. poz. 922).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów lub pocztą na adres:  Urząd Gminy  Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów z dopiskiem „Konkurs na stanowisko ds. wymiaru podatków” w terminie do dnia 24 maja 2018 roku   do godz. 1545. .

Aplikacje, które wpłyną  do Urzędu Gminy  w  Radziłowie po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Radziłów  oraz na tablicy informacyjnej UG  Radziłów , Plac 500- lecia 14, 19-213 Radziłów.

Skip to content