Oferta pracy na stanowisku ds. zamówień publicznych z dnia 2018-01-19

WÓJT GMINY RADZIŁÓW

ogłasza nabór

kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  ds. zamówień publicznych

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

ds. zamówień publicznych – pełny etat

 1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomiczne, administracyjne;
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  6. nieposzlakowana opinia,
  7. znajomość obsługi komputera na poziomie co najmniej dobrym.
 1. Wymagania preferowane w stosunku do kandydata:
  1. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
  2. znajomość i umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa w zakresie ustawy  Prawo Zamówień Publicznych , ustawy o finansach publicznych, , ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  3. odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, kreatywność, zaangażowanie, punktualność;
  4. umiejętność pracy pod presją czasu, duża odporność na stres,
  5. umiejętność pracy w zespole,
  6. wysoka kultura osobista.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:
  1. Przygotowywanie i prowadzenie postepowań o udzielenie Zamówień Publicznych dla potrzeb Urzędu  i jednostek organizacyjnych Gminy , w tym również obsługa procedur odwoławczych;
  2. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powoływanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne;
  3. Ewidencjonowanie prowadzonych postepowań i protestów;
  4. Sporządzanie planów i sprawozdań wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
  5. Gromadzenie i przetwarzanie informacji o systemie zamówień publicznych w celu umożliwienia ich praktycznego  wykorzystania przy zamówieniach;
  6. Właściwe Przechowywanie dokumentacji prowadzonych postępowań;
  7. Organizowanie i kompletowanie bibliografii z obszaru prawa zamówień publicznych;
  8. Bieżące informowanie Wójta o wszelkich problemach występujących zarówno w trakcie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych , jak i po jego przeprowadzeniu;
  9. Bieżąca identyfikacja ryzyka występującego w trakcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i przekazywanie wyników przełożonemu;
  10. Ścisła współpraca z pracownikiem ds. inwestycji w tym zastępowanie jego podczas nieobecności;
  11. realizacja innych zadań i działań w ramach powierzonego zakresu, zleconych przez kierownika referatu, Wójta gminy, zastępcy Wójta lub Sekretarza urzędu.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:

Praca administracyjno-biurowa, na parterze budynku Urzędu Gminy. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Stanowisko pracy z wiązane z pracą przy komputerze.

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

 1. Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , wynosi poniżej 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. wypełniony kwestionariusz osobowy,
  2. życiorys- curriculum vitae,
  3. list motywacyjny,
  4. kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem   dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności ( zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, dyplomy, certyfikaty),
  6. kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
  7. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku na które prowadzony jest nabór,
  9. oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw  publicznych,
  11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U.  z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów lub pocztą na adres: Urząd Gminy Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko ds. zamówień publicznych” w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku do godz. 1545. .

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Radziłowie po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radziłów oraz na tablicy informacyjnej UG Radziłów , Plac 500- lecia 14, 19-213 Radziłów.

Skip to content