Oferta pracy na stanowisku Specjalista ds. obsługi USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych z dnia 2018-05-18

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

 1. Określenie stanowiska urzędniczego :
        Specjalista ds. obsługi  USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych – pełny etat
 2. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie min. średnie,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  6. staż pracy min. 3 letni
  7. znajomość obsługi komputera na poziomie co najmniej
 3. Wymagania preferowane w stosunku do kandydata:
  • znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy Kodeks rodziny i opiekuńczy, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności:
  • znajomość oprogramowania do obsługi USC;
  • odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, zaangażowanie, punktualność;
  • umiejętność pracy pod presją czasu, duża odporność na stres,
  • dyspozycyjność poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy.
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:
  1. prowadzenie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,
  2. rejestracja danych i usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL,
  3. występowanie o nadanie lub zmianę numeru PESEL,
  4. wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,
  5. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zameldowań i wymeldowani oraz  przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
  6. sporządzanie wykazów mężczyzn i kobiet podlegających rejestracji i kwalifikacji wojskowej,
  7. sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
  8. sporządzanie statystyk dotyczących ewidencji ludności,
  9. praca w systemie Rejestrów Państwowych z wykorzystaniem aplikacji ŹRÓDŁO w ramach posiadanych uprawnień,
  10. wydawanie i unieważnianie dowodów osobistych oraz prowadzenie archiwum kopert dowodowych,
  11. sporządzanie projektów protokołów zgłoszeń (urodzeń , zgonów),
  12. sporządzanie projektów protokołów przyjęcia oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński,
  13. sporządzanie projektów wzmianek dodatkowych,
  14. sporządzanie projektów protokołów oświadczeń wpływających na treść aktów stanu cywilnego,
  15. systematyczne kompletowanie aktów zbiorowych do aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
  16. sporządzanie odpisów z aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
  17. sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
  18. sporządzanie projektów wzmianek w aktach urodzeń, małżeństw, zgonów na podstawie wyroków, postanowień sądowych i decyzji administracyjnych,
  19. zamieszczanie przypisków do aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
  20. występowanie do właściwych USC z wnioskiem o przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
  21. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie zarejestrowanych urodzeń, małżeństw, zgonów,
  22. dbanie o prawidłowe przechowywanie ksiąg stanu cywilnego i dokumentów zbiorowych do aktów urodzeń, małżeństw, zgonów,
  23. współdziałanie z organami ewidencji ludności i dowodów osobistych w zakresie usuwania niezgodności w rejestrze PESEL,
  24. prowadzenie korespondencji krajowej i konsularnej z zakresu spraw USC,
  25. wykonywanie innych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego i ewidencji ludności,,
  26. prowadzenie rejestru wyborców (przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców i wydawanie decyzji na podstawie kodeksu wyborczego),
  27. sporządzanie spisów wyborców i ich aktualizacja,
  28. sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania,
  29. sporządzanie meldunków wyborczych o stanie rejestru wyborców w gminie,
  30. centralne rozliczanie kart na platformie wyborczej,
  31. wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym ogłoszeniu spraw zleconych przez przełożonych.
 5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:
  Praca administracyjno-biurowa, na parterze budynku Urzędu Gminy. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Stanowisko pracy z wiązane z pracą przy komputerze.Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.

  Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

 6. Dodatkowe informacje:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , wynosi poniżej 6%.
 7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1. wypełniony kwestionariusz osobowy,
  2. życiorys- curriculum vitae,
  3. list motywacyjny,
  4. kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem   dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności ( zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, dyplomy, certyfikaty),
  6. kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
  7. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku na które prowadzony jest nabór,
  9. oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw  publicznych,
  11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych      ( Dz. U.  z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów lub pocztą na adres:  Urząd Gminy  Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów   z dopiskiem   „ Konkurs na stanowisko  specjalisty ds. obsługi  USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych ”  w terminie do dnia 28 maja   2018 roku   do godz. 1300. .

Aplikacje, które wpłyną  do Urzędu Gminy  w  Radziłowie po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Radziłów  oraz na tablicy informacyjnej UG  Radziłów , Plac 500- lecia 14, 19-213 Radziłów.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Skip to content