Oferta pracy

WÓJT GMINY RADZIŁÓW

Poszukuje pracownika na stanowisko ds. inwestycji  – umowa na zastępstwo

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie i opracowywanie wniosków aplikacyjnych o zewnętrzne dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych gminnych,
 • planowanie, przygotowywanie i realizacja inwestycji własnych, zleconych i  powierzonych ze środków własnych, środków krajowych oraz środków zagranicznych,
 • kompletowanie dokumentów rozliczeniowych w poszczególnych inwestycjach ze środków własnych, krajowych i zagranicznych,
 • przygotowanie i nadzór inwestycji budowlanych, realizowanych z budżetu gminy lub innych pozyskanych przez gminę środków,
 • rozliczanie nakładów ponoszonych na inwestycje oraz występowanie z wnioskami o należny ich zwrot ( projekty realizowane ze środków UE),
 • współpraca w zakresie inwestycji realizowanych przez stowarzyszenia i związki, których członkiem jest Gmina,
 • współdziałanie w opracowywaniu wieloletnich programów inwestycyjnych i strategicznych Gminy Radziłów,
 • współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie finansowania i rozliczania inwestycji,
 • sporządzanie sprawozdań zgodnie z zakresem obowiązków

Wymagane wykształcenie i staż:

 • minimum średnie, mile widziane wyższe – preferowane techniczne z zakresu budownictwa lub kierunków pokrewnych,
 • mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku,

Wymagania niezbędne:

 • znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji przepisów z zakresu:
  • ustawy Prawo Budowlane,
  • ustawy  Prawo Zamówień Publicznych,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • ustawy KPA,
  • ustawy o finansach publicznych,
 • umiejętność analizowania dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej,
 • znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych,
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • rzetelność, terminowość i odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegną zniszczeniu”,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty należy złożyć  osobiście lub przesłać pocztą ( w zamkniętych kopertach) na adres : Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów z dopiskiem :      Stanowisko ds. inwestycji – umowa na zastępstwo   w terminie do 23 stycznia 2018r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 86 273 71 10  Elżbieta Dymecka –zastępca Wójta.

Skip to content