Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów informuję, iż w dniu 29 marca 2018 r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego na realizację zadania p.n. „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
W ramach zadania zostanie wykonane 76 kompletów instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych. Wartość całkowita zadania wynosi 1 364 453,43 zł. z czego dofinansowanie 1 008 840,63 zł to środki UE z RPOWP.
Celem bezpośrednim projektu jest wzrost dostępności odnawialnych źródeł energii (energii słonecznej) poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Radziłów.
Kolejnym krokiem związanym z projektem będzie wyłonienie wykonawców zadania w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Zakończenie projektu planowane jest
w sierpniu 2018 r.

Skip to content