ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 14 lutego 2017 r., o godz. 10 00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Samorządowej w Radziłowie za 2016 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
  2. wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Radziłów w 2017 r.
  3. zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.;
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023.
 8. Interpelacje Radnych Gminy.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Piotr Tokarzewski

Skip to content