Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2017 r., o godz. 10 30 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok;
  2. udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;
   • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziłów za 2016 rok;
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
    o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziłów za 2016 rok;
   • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2021”;
  4. zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
   na terenie Gminy Radziłów;
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Radziłów.
  7. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  8. zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.;
  9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023.
 6. Interpelacje Radnych Gminy.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Piotr Tokarzewski

Skip to content