ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2016 r., o godz. 10 00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów;
  2. pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako drogi publiczne;
  3. przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej „Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Radziłów na lata 2016 – 2020”;
  4. przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) w 2017 r.”
  5. zmian w budżecie gminy na rok 2016r.;
  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023;
  7. uchwalenia budżetu Gminy Radziłów na 2017 rok;
   • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie projektu uchwały;
   • przedstawienie opinii komisji stałych rady gminy;
   • dyskusja nad projektem budżetu;
   • głosowanie nad projektem uchwały.
  8. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2017 – 2023.
   • odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uzasadnieniem;
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie projektu uchwały;
   • przedstawienie opinii komisji stałych rady gminy;
   • dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej;
   • głosowanie nad projektem uchwały.
 6. Interpelacje Radnych Gminy.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

 

Skip to content