Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 29 września 2017 r., o godz. 11 00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja o wynikach egzaminów gimnazjalnych oraz o stanie przygotowania szkół do roku szkolnego 2017/2018.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. stwierdzenia przekształcenia publicznych sześcioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziłów w ośmioletnie szkoły podstawowe;
  2. zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów;
  3. zmiany Statutu Gminy Radziłów;
  4. nadania jednolitego numeru dla dróg gminnych;
  5. zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.;
  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025.
 7. Interpelacje Radnych Gminy.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XLI sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

 Elżbieta Klimaszewska

Skip to content