Oferta pracy na stanowisku Kierownik Zakładu Komunalnego w Radziłowie z dnia 2023-07-06

Wójt Gminy Radziłów
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Kierownika Zakładu Komunalnego w Radziłowie

 1. Nazwa i adres  jednostki:
  Zakład Komunalny w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów

 2. Określenie stanowiska:
  Kierownik Zakładu Komunalnego – pełny etat

 3. Wymagania stawiane kandydatowi:

  1. Wymagania niezbędne:
   1. obywatelstwo polskie,
   2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
   5. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – techniczne, ekonomiczne lub administracyjne,
   6. nieposzlakowana opinia.
  2. Wymagania dodatkowe:
   1. znajomość przepisów prawa w zakresie: samorządu gminnego, finansów publicznych, gospodarki komunalnej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zamówień publicznych, prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego,
   2. znajomość obsługi komputera ( Windows, Office, Internet, poczta elektroniczna),
   3. prawo jazdy kat. B,
   4. doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
   5. umiejętność planowania i organizacji pracy w zespole,
   6. kultura osobista, komunikatywność, kreatywność.
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
  1. reprezentowanie Zakładu na zewnątrz.
  2. zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania Zakładu.
  3. racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Zakładu.
  4. opracowywanie planu finansowego Zakładu i przekładania sprawozdań z jego wykonania.
  5. przekazywanie Wójtowi Gminy informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Zakładu.
  6. określanie i opracowywanie wewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Zakładu.
  7. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy związanych z funkcjonowaniem Zakładu.
  8. kierowanie pracą podległych bezpośrednio pracowników.
  9. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zakładu i podejmowanie decyzji kadrowych.
  10. nadzór nad planowym i terminowym wykonywaniem zadań będących przedmiotem działalności Zakładu.
  11. realizacja innych zadań i działań w ramach powierzonego zakresu czynności oraz zleconych przez Wójta, Zastępcę Wójta.

 5. Informacja o warunkach pracy:
  • Zakład Komunalny w Radziłowie nie jest zakładem pracy chronionej,
  • pomieszczenie biurowe Zakładu znajduje się na parterze w budynku Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów. Jest zapewniony podjazd dla osób niepełnosprawnych,


  Dodatkowe informacje:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , wynosi poniżej 6%.

 6. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny.
  2. Życiorys (CV).
  3. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.
  4. Kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie.
  5. Kserokopie zaświadczeń o ewentualnych ukończonych kursach, szkoleniach poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  6. Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu.
  7. Wypełniony kwestionariusz osobowy.
  8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
  9. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
  10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
  11. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 289),
  12. Oświadczenie kandydata o następującej treści:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zatrudnienia” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
   samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)”
  13. klauzulę informacyjną  o treści :

   Klauzula informacyjna dla procesu rekrutacji w jednostkach organizacyjnych Gminy Radziłów oraz zgoda na przetwarzanie danych innych niż te, które są konieczne w rekrutacji do przetwarzania

   Informacja przekazywana kandydatowi w związku z przetwarzaniem jego danych:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest Urząd Gminy Radziłów z siedzibą: 19-213 Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14
   2. W celu skorzystania ze swoich praw dotyczących danych osobowych należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych, e-mail: arasimowicz.alicja@gmail.com
   3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w niniejszym naborze.
   4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.
   5. Przetwarzanie podanych przez Pana/Panią danych odbywa się w oparciu o:
    • przepisy prawa pracy, oraz ustawy o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 10 RODO), w zakresie wskazanym w tych przepisach, jak niekaralność, czy informacja o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
    • dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, przy czym zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na dalszy proces rekrutacji.
   6. Ma Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych.
   7. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 m-ce po zakończeniu procesu rekrutacji.
   8. Pani/a dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, w szczególności w związku z ogłoszeniem wyników naboru, dane mogą być upublicznione w BIP administratora.
   9. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na sposób przetwarzania realizowany przez Administratora.

   W przypadku przekazania w dokumentach rekrutacyjnych danych wykraczających poza wymagane przepisami, których podanie nie jest konieczne do udziału w rekrutacji, (jak wizerunek, zainteresowania, stan zdrowia itp.), proszę zamieścić poniższą zgodę:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przepisami prawa, podanych przez mnie w załączonych dokumentach aplikacyjnych, przez jednostki organizacyjne Gminy Radziłów . Jestem świadomy/a, że podanie tych danych nie jest konieczne do udziału w rekrutacji, jednak podaję je dobrowolnie, aby zostały uwzględnione przez administratora w ocenie mojej kandydatury.
   Radziłów, dnia ……………                          …………………………………………………….. ( czytelny podpis )

  14. Inne ewentualne dokumenty poświadczające posiadane dodatkowe  kwalifikacje i umiejętności , referencje, kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 7. Terminy i miejsce składania dokumentacji:

  Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Komunalnego w Radziłowie” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Radziłów do dnia   18 lipca  2023 r. do godz. 1200
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w w/w ogłoszeniu.

  Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie naboru jest- Elżbieta Dymecka– zastępca przewodniczącego  komisji rekrutacyjnej.

 8. Sprawy organizacyjne:

  Nabór przeprowadzi komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Radziłów.

  Nabór odbędzie się w II etapach :

  I etap – analiza formalna dokumentów,

  II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

  O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej związanej z naborem kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub mailowo..

     Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl /oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów.

Skip to content