Wybory do Izb Rolniczych

Urząd Gminy Radziłów informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą   nr 2/2019  z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych ustaliła na dzień 28 lipca 2019 r. (niedziela),  dniem wyborów do izb rolniczych w tym do Podlaskiej Izby Rolniczej.

   W Gminie Radziłów głosowanie odbędzie się w lokalu Okręgowej Komisji Wyborczej nr 34 w Radziłowie mieszczącym się w  Bibliotece Samorządowej w Radziłowie, Plac 500-lecia 15 w  godzinach    800  – 1800

Izby rolnicze to samorząd zawodowy , działający na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa. Członkami izby rolniczej, oraz uprawnionymi z do głosowania z mocy praca są:

  1. osoby fizyczne , będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
  2. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych,
  3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Członkowie izby rolniczej, czyli podatnicy podatku rolnego muszą być właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego, tj. obszaru gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Posiadacze gruntów rolnych o powierzchni do 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego nie mieszczą się w definicji podatnika podatku rolnego stosowanej na potrzeby przepisów ustawy o izbach rolniczych i tym samym nie są z mocy prawa członkami samorządu rolniczego.

Przydatne informacje dotyczące wyborów do Podlaskiej Izby Rolniczej:

Skip to content