Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z § 4 ww. uchwały:

1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
2) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa”.

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

  • Przewodniczący komisji – 500 zł,
  • Zastępca przewodniczącego – 400 zł,
  • Członek komisji – 350 zł.

Wysokość diet określa uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.

Zgłoszenia kandydatów do składu w obwodowej komisji wyborczej (OKW):

  • w pierwszej kolejności należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., którzy przyjmują zgłoszenia kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy.

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Rejestracja komitetów wyborczych trwa do 6 kwietnia 2019 r. Wykaz już zarejestrowanych komitetów jest dostępny na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod linkiem: https://wybory.gov.pl/pe2019/pl

Formularz zgłoszenia kandydatów do składów okw przez komitety wyborcze znajduje się poniżej:

Załącznik do uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego [w formacie .doc]

Formularz uzupełnienia składu przez Komisarza Wyborczego spośród wyborców znajduje się poniżej:

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej
w wyborach do Parlamentu Europejskiego -Uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego spośród wyborców.

Wykaz stałych obwodów głosowania i siedzib okw znajduje się poniżej:

Postanowienie nr 50/2019 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Radziłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW:

Urząd Gminy Radziłów , Plac 500-lecia 14 , pok.  w godzinach pracy UG.

Zgłoszenie kandydata na członka OKW w Urzędzie Gminy Radziłów  nie gwarantuje powołania w skład komisji, ponieważ, zgodnie z zasadami określonymi Kodeksem Wyborczym i uchwałami PKW, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu.

Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia oryginalne w wersji papierowej, podpisane przez kandydata na członka OKW. Urząd nie przyjmuje zgłoszeń w wersji elektronicznej.

Szczegółowych informacji dotyczących zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych udzielają:

  • p. Elżbieta Dymecka, tel: 86 273 71 14
  • p. Łukasz Rutkowski , tel: 86 273 71 23

Urzędnicy wyborczy w Radziłowie:

  • p. Katarzyna Dembińska,

Wykaz dyżurów urzędników wyborczych zostanie opublikowany niezwłocznie po ich uzgodnieniu.

Skip to content