Oferta pracy na stanowisku Podinspektora ds. kadr i płac w Zakładzie Komunalnym w Radziłowie

Kierownik Zakładu Komunalnego w Radziłowie

ogłasza nabór

kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. kadr i płac
w Zakładzie Komunalnym w Radziłowie

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Zakład Komunalny w Radziłowie
  Plac 500 – lecia 14
  19 – 213 Radziłów
 2. Określenie stanowiska urzędniczego:
  Podinspektor ds. kadr i płac – pełny etat
 3. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
   lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • posiadanie wykształcenia wyższego;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
  • nieposzlakowana opinia;
  • znajomość obsługi komputera na poziomie co najmniej dobrym.
 4. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata:
  • mile widziane doświadczenie w pracy biurowej;
  • pracowitość, odpowiedzialność, samodzielność;
  • dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, komunikatywność;
  • znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, Kodeksu Pracy, zatrudniania, zwalniania i wynagradzania pracowników samorządowych, egzekucji administracyjnej, przepisów ZUS odnośnie naliczania i potrącania składek;
  • znajomość przepisów podatkowych (w tym sporządzania dokumentów PIT);
  • znajomość przepisów płacowych, ZUS i PFRON,
  • znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych, PŁATNIK,
  • znajomość zasad sporządzania list płac (w tym naliczanie zasiłków
   z ubezpieczenia społecznego),
  • umiejętność dostosowania tempa pracy do narzucanych terminów,
  • umiejętność pracy w zespole i kształtowania stosunków międzyludzkich,
  • umiejętność redagowania pism.
 5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:
  • Dbanie o prawidłowość rozliczeń finansowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
  • Rozliczanie i dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń pracowników.
  • Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników Zakładu Komunalnego w Radziłowie.
  • Kompleksowe prowadzenie teczek i akt osobowych pracowników oraz spraw kadrowych i płacowych.
  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
  • Prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
  • Sporządzanie umów o pracę i cywilnoprawnych.
  • Sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia pracowników.
  • Wystawianie, rozliczanie i prowadzenie rejestrów kart drogowych.
  • Aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie spraw prowadzonych
   na zajmowanym stanowisku.
  • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań.
  • Przygotowywanie projektów uchwał z zakresu stanowiska pracy.
 6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:
  Praca administracyjno-biurowa, na parterze budynku Urzędu Gminy. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.
  Umowa o pracę w pełnym etacie.
  Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.
 7. Dodatkowe informacje:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
 8. Wymagane dokumenty:
  • wypełniony kwestionariusz osobowy,
  • życiorys- curriculum vitae,
  • list motywacyjny,
  • kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie poświadczone
   za zgodność z oryginałem przez kandydata,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem
  • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp. poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
   z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Zakładu Komunalnego w Radziłowie lub pocztą na adres: Zakład Komunalny w Radziłowie Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów z dopiskiem  „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. kadr i płac” w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 roku do godz. 1545.

W przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Aplikacje, które wpłyną  do Zakładu Komunalnego w Radziłowie po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o kolejnym etapie naboru – rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana kandydatom telefonicznie lub drogą emaliową.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radziłów oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Komunalnego
w Radziłowie, Plac 500- lecia 14, 19-213 Radziłów.

Skip to content