OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Radziłowie, ul. Plac 500- lecia 15  zaprasza do złożenia ofert na stanowisko pomocnicze – pracownik socjalny –  forma zatrudnienia umowa o pracę,  pełny etat na zastępstwo.
Wymagane kwalifikacje określone są w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 163) . Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

– posiada  dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
– ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
– do 31 grudnia 2013 roku ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowujące do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika
b) pedagogika specjalna
c) politologia
d) psychologia
e) socjologia
f) nauki o rodzinie
g) polityka społeczna.

Do zakresu wykonywanych zadań  należeć  będzie:
1. Przeprowadzanie wywiadów rodzinnych/środowiskowych/ w miejscu zamieszkania osób ubiegających się o pomoc społeczną.
2. Kompletowanie dokumentacji osób ubiegających się o umieszczenie w domach pomocy społecznej.
3. Organizowanie i zabezpieczenie usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania dla osób samotnych i niepełnosprawnych.
4. Sporządzanie projektów decyzji administracyjnych  w sprawie udzielenia pomocy społecznej.
5. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej.
6. Organizowanie pomocy w różnych formach w miejscu zamieszkania osób i rodzin będących w trudnej sytuacji z różnych przyczyn.
7. Świadczenie pracy socjalnej.
8. Współpraca z przedstawicielami służby zdrowia.
9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
10. Wyjazdy w teren Gminy Radziłów zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto do oferty należy dołączyć:

  • list motywacyjny,
  • życiorys-curriculum vitae,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


Wszystkie oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Okres zatrudnienia pracownika socjalnego – od  zaraz na zastępstwo.

Zatrudnienie dotyczy stanowiska pracowniczego. Do niniejszego postępowania rekrutacyjnego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) .

Mile widziane prawo jazdy oraz własny samochód.

 

Skip to content