Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 14 sierpnia 2017 r., o godz. 900 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Radziłów.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Radziłów:
  2. zmian w budżecie gminy na 2017 r.;
 4. Interpelacje Radnych Gminy.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

  Przewodnicząca Rady Gminy

  Elżbieta Klimaszewska

Skip to content