Dwa miliony dofinansowania

Herb_1 PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pod nazwą:
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Radziłów
oraz budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Okrasin – ETAP III

mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców wsi Janowo, Karwowo, Okrasin, Ostrowik i Radziłów poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

10 lipca 2017 r. w Białymstoku Wójt Gminy Radziłów Krzysztof Milewski podpisał umowę pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Radziłów określającą przedmiot realizacji operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Beneficjent (Gmina Radziłów) zobowiązał się do realizacji operacji „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin – ETAP III”. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel, którym jest poprawa warunków życia mieszkańców wsi Janowo, Karwowo, Okrasin, Ostrowik i Radziłów poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin (dł. 0,926 km).

Podpisanie umowy jest wynikiem poprawnie skonstruowanego wniosku o dofinansowanie, który Gmina Radziłów złożyła w styczniu 2017 r. O dobrym wniosku o dofinansowanie świadczy fakt, że wykorzystaliśmy niemalże 100% środków dostępnych dla jednej jednostki samorządowej, tj. 1 967 175 zł z możliwych do pozyskania 2 000 000 zł.

Łączna wartość projektu to 3 848.523 zł z czego dofinansowanie 1.967.175 zł to środki PROW. Przyznane środki cieszą tym bardziej, że mieszkańcy Radziłowa, Karwowa, Janowa, Okrasina i Ostrowiku skorzystają na poprawie jakości dostarczanej wody, która do tej pory pozostawiała bardzo wiele do życzenia. Z przebudowy stacji uzdatniania wody w Radziłowie skorzysta bezpośrednio niemalże 1600 osób.

Kolejnym krokiem związanym z projektem będzie wyłonienie wykonawców zadania w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Zakończenie projektu planowane jest w 2018 r.

Dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 jest już drugim wsparciem dla Gminy Radziłów. Pierwsze w wysokości ok. 1.700.000 zł zostało nam przyznane w 2016 roku na zadanie związane z przebudową i rozbudową dróg gminnych w miejscowościach : Rydzewo Szlacheckie, Kownatki, Czachy, Łoje Awissa oraz Brodowo. Jego realizację zakończono w maju 2017 roku.

Skip to content