ASF w Gminie Radziłów

W związku z wystąpieniem  ogniska  afrykańskiego pomoru świń na terenie Gminy Radziłów informujemy Państwa , aby ograniczyć ryzyko zakażenia świń wirusem ASF  w gospodarstwach w których utrzymywane są świnie, powinny być wdrożone  podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt (bioasekuracja), w tym zwłaszcza:

  • nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
  • nie zakupywanie świń z niewiadomego źródła czyli nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego;
  • zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich do budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki;
  • ograniczanie dostępu osób postronnych do zwierząt;
  • zachowanie podstawowych zasad higieny – odkażanie rąk i obuwia, stosowanie odzieży ochronnej;
  • nieuczestniczenie w polowaniach na 72 godziny przed wejściem do chlewni, niewnoszenia do gospodarstw części dzików itd.;
  • niepożyczanie sprzętów, nie zatrudnianie do obsługi osób, które hodują świnie, itp.

Należy unikać kontaktu z padłymi świniami. Każdy fakt znalezienia padłej świni należy zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Wszelkie informacje dotyczące sytuacji  ASF na terenie Gminy Radziłów będą na bieżąco aktualizowane i przekazywane do wiadomości publicznej.

Skip to content