Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2024 r., o godz. 11 00 w Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie w szczególności na terenie gminy Radziłów.
 6. Rozpatrzenia raportu o stanie gminy:
  1. debata nad raportem;
  2. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok;
  7.2. udzielenia absolutorium Wójtowi;
  7.2.1 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Wójta Gminy Radziłów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok;
  7.2.2 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziłów za 2023 rok;
  7.2.3 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziłów za 2023 rok;
  7.2.4 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi;
  7.3. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2024 rok;
  7.4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2024 – 2035;
  7.5. uchylenia uchwały Rady Gminy Radziłów w sprawie przekazania do realizacji zadań z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów/rencistów objętych właściwością Gminy Radziłów;
  7.6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Słucz oraz Glinki, gmina Radziłów.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad III sesji Rady Gminy.

O godz. 9 00 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Skip to content