Szkolenie „CZYSTE POWIETRZE – PRZECIWDZIAŁAMY EMISJOM”

Dnia 7 marca 2024 roku odbyło się szkolenie ekologiczne w ramach projektu „Uczymy się przeciwdziałać emisjom”, zrealizowane przez Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy, którego Gmina Radziłów jest członkiem. Projekt ten otrzymał wsparcie finansowe od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Podczas teoretycznej części szkolenia, która odbyła się w Sali Centrum Kultury w Radziłowie trenerzy – Państwo Anna i Andrzej Mydlińscy, z ogromną pasją, podzielili się wiedzą na temat współczesnych zagrożeń dla świata związanymi z emisją szkodliwych czynników dla ludzi i otoczenia. Zaznaczyli, że świadome zaangażowanie społeczeństwa w przeciwdziałanie tym zagrożeniom stanowi kluczową szansę na ocalenie czystego środowiska, będącego jednym z najważniejszych problemów współczesności. Głównym tematem spotkania było przeciwdziałanie emisjom. Omówiono różnorodne źródła zanieczyszczeń powietrza przedstawiając ich konkretne przykłady. Przeanalizowano zagrożenia wynikające z emisji pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska oraz wpływ tych substancji na zdrowie ludzi i roślin. Dużą część spotkania poświęcono praktycznym aspektom codziennego życia, promując dobre praktyki mające istotny wpływ na ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Zachęcano do unikania spalania odpadów w instalacjach nieprzystosowanych do tego celu, stosowania lepszej jakości paliw do ogrzewania mieszkań, wymiany wysokoemisyjnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne kotły spełniające normy efektywności energetycznej i emisji, montażu pomp ciepła,
a także termomodernizacji budynków mieszkalnych a także do segregacji odpadów.

Po zakończeniu teoretycznej części uczestnicy szkolenia odwiedzili Zakład Gospodarowania Odpadami w Czartorii. Podczas  wizyty  na terenie ZGO uczestnicy mieli okazję zapoznać się
z instalacjami do segregowania śmieci na sortowni oraz dowiedzieć się, gdzie trafiają odpady podlegające biodegradacji. Ponadto kierownik Zakładu Gospodarowania Odpadami szczegółowo wyjaśnił uczestnikom wszystkie nurtujące ich kwestie, umożliwiając im także poznanie losów odpadów trafiających do Czartorii na każdym etapie. Podsumowując część szkolenia w terenie należy stwierdzić, iż segregacja odpadów w gospodarstwach domowych jest ogromnie ważnym czynnikiem w przeciwdziałaniu emisjom oraz zanieczyszczaniu środowiska.

Szkolenia ekologiczne ukierunkowane są na podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa
i mają ogromne znaczenie zarówno dla środowiska jak i dla zdrowia oraz życia ludzi. Warto jest więc w ramach postaw proekologicznych dbać o  siebie i środowisko zaczynając od działań podjętych
w podstawowej jednostce czyli Naszym własnym gospodarstwie domowym.

Podsumowując zrealizowane szkolenie nasuwa się takie oto przemyślenie:

„ Edukacja środowiskowa – pierwsza w planie,
na cóż bowiem zda się liczenie, czytanie,
gdy życia na Ziemi nie stanie”

I. Oksińska
Skip to content