Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2024 r., o godz. 10 30 w sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVIII i LIX sesji Rady Gminy Radziłów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radziłowie za 2023 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Samorządowej w Radziłowie za 2023 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie za rok 2023 oraz wykaz potrzeb na rok 2024.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej za 2023 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2023 rok oraz przedstawienie potrzeb z realizacją zadań.
 10. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Mścichach za 2023 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego w Radziłowie za 2023 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w 2023 r.”
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1.  zmian w budżecie gminy Radziłów na 2024 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2024 – 2035;
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie;
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  7. udzielenia z budżetu Gminy Radziłów na 2024 r. pomocy rzeczowej miastu Równe w Ukrainie;
  8. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024- 2026;
  9. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Radziłów w 2024 r.;
  10. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Radziłów za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach;
  11. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Radziłowie na realizację zadania pn. „Prace konserwatorsko – restauratorskie wewnątrz drewnianego XVIII wiecznego kościoła w Kramarzewie, gm. Radziłów.”;
  12. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Radziłowie na realizację zadania pn. „Renowacja ołtarza w kościele pw. św. Barbary
   w Kramarzewie – etap I”;
  13. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad LX sesji Rady Gminy.

O godz. 9 00  odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy Radziłów.  

 Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Skip to content