300 zł dodatku dla sołtysów

Szanowni Państwo,

 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Świadczenie powyższe wypłacane będzie  przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i będzie przysługiwało  sołtysom i byłym sołtysom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. kończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat,
    oraz
  2. pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Do czasu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również czas pełnienia tej funkcji przed wejściem w życie ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

W związku z powyższym Wójt Gminy Radziłów  będzie na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się, wydana zostanie decyzja odmowna, ale osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie       w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać w siedzibie UG Radziłów  w pokoju nr 6

w godzinach pracy urzędu.

Zaświadczenie oraz wniosek o wypłatę świadczenia wraz z oświadczeniem o niekaralności    w związku z pełnieniem funkcji sołtysa składamy w placówce terenowej KRUS (od dnia 01.07.2023 r.).

Decyzję o przyznaniu świadczenia wydaje KRUS. 

Druki do pobrania:

Skip to content