Granty na fotowoltaikę

WÓJT GMINY RADZIŁÓW

ogłasza

VII nabór wniosków o powierzenie Grantów na zakup i montaż Instalacji fotowoltaicznej na potrzeby wyłącznie indywidualnych budynków mieszkalnych.

Nabór wniosków potrwa od dnia 06.02.2023 r. do dnia 13.02.2023 roku (poniedziałek). Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Radziłów w pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od  7:30-15:45.  Każdy wniosek, który wpłynie po terminie pozostanie bez rozpatrzenia.

Jaka wysokość dofinansowania:

W ramach Grantu przyznawana będzie refundacja do wartości nie przekraczającej 75% kosztów kwalifikowalnych.

Co składa się na koszty kwalifikowalne:

 • zakup i montaż urządzeń produkujących energię elektryczną (instalacja fotowoltaiczna) lub energię cieplną (kolektory słoneczne),
 • przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku lub podłączenie instalacji kolektorów słonecznych do istniejącego systemu ciepłowniczego (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
 • zakup urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE,
 • wykonanie instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV),
 • koszty przygotowawcze w postaci opracowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji kosztorysowej.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych brutto:

 • instalacja fotowoltaiczna do 5 kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp
 • instalacja fotowoltaiczna do 10 kWp – maksymalnie 6 000,00 zł za 1 kWp

Jakie dokumenty należy złożyć:

 1. wniosek o udzielenie grantu (prawidłowo wypełniony) + oświadczenie współwłaściciela (jeśli dotyczy),
 2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowa etc.),
 3. pełnomocnictwo do reprezentowania poświadczone notarialnie (jeżeli dotyczy).

Jakie dokumenty do prawidłowego rozliczenia:

 • Kopia faktur/rachunku potwierdzającego zakup i montaż urządzeń;
  • Dowód zapłaty (np. potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy);
  • Kopia kosztorysu powykonawczego wskazującego jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane (powinien on zawierać informacje w zakresie wartości oraz ilości wykonania danego elementu rozliczeniowego);
  • Protokół poświadczający odbiór robót/usług podpisany przez Grantobiorcę, Wykonawcę i Inspektora nadzoru;
  • Kopia umowy zawarta pomiędzy Grantobiorcą a wykonawcą wraz z ewentualnymi aneksami;
  • Kopia zgłoszenia podłączenia do sieci elektroenergetycznej w przypadku instalacji fotowoltaicznej;
  • Oryginał oświadczenia o braku wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków:
  • Oryginał oświadczenia o wykorzystaniu energii produkowanej z OZE wyłącznie na cele gospodarstwa domowego;
  • Oryginał oświadczenia Grantobiorcy o niewykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania;
  • Oryginał oświadczenia dotyczącego trwałości przedsięwzięcia;
  • Oryginał oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością (np. Wypis/ wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowa)
  • Minimum 3 zdjęcia wykonanej instalacji OZE;

Niniejsze głoszenie zawiera podstawowe informacje o naborze. Szczegółowe zasady określa Regulamin naboru i realizacji projektu grantowego, z którego zapisami należy zapoznać się, dokładnie, się przed przystąpieniem do aplikowania o grant.

Do pobrania:

Skip to content