Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 28 lipca 2022 r., o godz. 10 00 w Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny.

O godz. 9 00  odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2022 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2022 – 2035;
  3. przekazania Miastu Grajewo wykonywania zadania własnego Gminy Radziłów
   z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi obejmującego prowadzenie zajęć terapeutycznych;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Radziłów w roku szkolnym 2022/2023.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Gminy.

 Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Skip to content